ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbosity*, -verbosity-

verbosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbosity (n.) การใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordiness, loquacity, prolixity
English-Thai: Nontri Dictionary
verbosity(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย

verbosity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗漫[じょうまん, jouman] (adj-na,n) verbosity
多弁[たべん, taben] (adj-na,n,adj-no) talkativeness; verbosity
多言[たげん, tagen] (n,vs) talkativeness; verbosity; garrulity
贅言[ぜいげん, zeigen] (n,vs) verbosity; redundancy

verbosity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}verbosity; verboseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbosity
Back to top