ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vanguardism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vanguardism*, -vanguardism-

vanguardism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanguardism (n.) การเป็นผู้นำทางสังคม See also: การเป็นแนวหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vanguardism
Back to top