ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virtuoso

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virtuoso*, -virtuoso-

virtuoso ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtuoso (n.) ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี Syn. artist, master
virtuoso (adj.) เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
English-Thai: HOPE Dictionary
virtuoso(เวอชุโอ'โซ) n. ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรี) ,ผู้มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับศิลปกรรม adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว pl. virtuosos,virtuosi, Syn. artist,master,artiste
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Mr. Virtuoso, hop on up. You know April Showers?เอาละ คุณเวอร์โอท์โซ่ โดดขึ้นมาเลย รู้จักเพลง เอพริ่ว ชาวเวอร์หรือเปล่า ?
The only virtuoso... the nation of England ever came up with.ที่อังกฤษทั้งประเทษเคยมี

virtuoso ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公

virtuoso ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィルトゥオーソ;ビルトゥオーソ;バーチュオーソ[, virutouo-so ; birutouo-so ; ba-chuo-so] (n) virtuoso (ita
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful
妙手[みょうしゅ, myoushu] (n) (1) spectacular move (chess, shogi, etc.); brilliant move; (2) expert; virtuoso; master; (P)

virtuoso ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso FR: émérite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virtuoso
Back to top