ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venerate*, -venerate-

venerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venerate (vt.) เคารพ See also: นับถือ, แสดงความเคารพ Syn. honour, respect Ops. dishonor, disrespect
venerated (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส
English-Thai: HOPE Dictionary
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ,ที่เคารพ,แสดงความเคารพ,นับถือ., See also: venerator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
venerate(vt) นับถือ,เคารพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's quite venerated, my grandfather and father, collected kimono before me.มันสืบทอดมาหลายรุ่น ปู่จนถึงพ่อของผม ต่างเก็บสะสมกิโมโน
THE NAME IS VENERATED, AND I AM PROUD TO BE A GRUBSTICK.เป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ และฉันภูมิใจที่เป็นกรั๊บสติก

venerate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 尊奉] worship; to revere; to venerate

venerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
ยำ[v.] (yam) EN: respect ; venerate FR: révérer
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venerate
Back to top