ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varicosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varicosity*, -varicosity-

varicosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varicosity (n.) การพอง See also: การบวมขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
varicosity, lingualหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varicosity
Back to top