ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versatile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versatile*, -versatile-

versatile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versatile (adj.) ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง See also: ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์ Syn. all-round, adaptable, skillful Ops. awkward, unchanging, unadaptable
versatilely (adv.) อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatileness (n.) การมีประโยชน์หลายอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
English-Thai: Nontri Dictionary
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง
It's a pretty versatile living space.มันเป็นที่ๆค่อนข้างมีประโยชน์เยอะจัง
The last components of our one versatile ship in orbit, the Endurance.เอ็นดูแรนซ์ ยานสำรวจครั้งสุดท้ายของเรา
Oh, versatile. How about you, son?โอ้ เก่งรอบด้าน แล้วเธอหละ
It's one of my many talents. I'm very versatile,หนึ่งในความสามารถของหนู
How many times do we gotta go through this? You being a jock and being in this Glee Club does not make you versatile.ทั้งเล่นกีฬา-ร้องเพลง ไม่ใช่เก่งรอบด้าน แตทำให้นายเป็น เสือไบ
This is not fast, if I am honest, but it is versatile. It is going there.ให้พูดตรงๆคันนี้มันไม่เร็ว แต่มันสารพัดประโยชน์ มันพาคุณ

versatile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able
全才[quán cái, ㄑㄩㄢˊ ㄘㄞˊ, 全才] all-rounder; versatile
多方位[duō fāng wèi, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 多方位] many-sided; versatile; various aspects; all-round; multi-directional

versatile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
可変性[かへんせい, kahensei] (adj-na) versatile
多芸性[たげいせい, tageisei] (n) versatile
多面的[ためんてき, tamenteki] (adj-na) multifaceted; versatile
用途が広い[ようとがひろい, youtogahiroi] (exp,adj-i) (See 用途の広い) versatile
用途の広い[ようとのひろい, youtonohiroi] (adj-i) (See 用途が広い) versatile
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable
多芸多才[たげいたさい, tageitasai] (n,adj-na,adj-no) versatile; multi-talented
多角[たかく, takaku] (n,adj-no) many-sided; versatile; polygonal; diversified; (P)
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable

versatile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจนจบ[adj.] (jēnjop) EN: expert ; versatile FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สารพัดช่าง[adj.] (sāraphat ch) EN: polytechnic ; versatile FR:

versatile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielseitigkeit {f}versatileness
vielseitig {adj}versatile
vielseitig {adv}versatilely
wendig {adj}versatile
wendig {adv}versatilely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versatile
Back to top