ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venomous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venomous*, -venomous-

venomous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venomous (adj.) ซึ่งมีพิษ See also: ซึ่งอาบไปด้วยพิษ Syn. noxious, poisonous, toxic, virulent
venomous (adj.) เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย Syn. ferocious, malicious, vicious
English-Thai: HOPE Dictionary
venomous(เวน'นะเมิส) adj. มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย., See also: venomousness n. venomness n., Syn. poisonous,toxic,deadly,lethal
English-Thai: Nontri Dictionary
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
venomous; venenous๑. -หลั่งพิษ๒. -เป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อสรพิษ (n.) venomous snake Syn. งู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lionfish protects itself with venomous spines containing the same neurotoxin that stunned our victim prior to his death.ปลาสิงโตป้องกันตัวเอง ด้วยหนามมีพิษ บรรจุสารพิษเซลประสาทแบบเดียวกันที่ทำให้เหยื่อมึนงง
There were several spines from one venomous fish all coming into contact with the victim's face at the same time.ไม่มี มีหนามหลายอันจากปลาที่มีพิษ ทั้งหมดมากระทบที่หน้าของเหยื่อ ในเวลาเดียวกัน
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ
Now several of the venomous spines penetrated the eye area.ใช่ ตอนนี้หนามมีพิษหลายอัน ทะลุเข้าไปบริเวณตา
There are earthquakes and volcanoes, and a number of venomous creatures.ที่นั้นจะมีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และมีอยู่มากมาย พวกสัตว์ป่ามีพิษ
Without a little venomous advantage.โดยไม่ใช้ยาพิษเป็นตัวช่วย
You do know we're venomous, right?ตอนที่นายมัวมอง กระโปรงน่ะ นายรู้ว่าพวกเรามีพิษ ใช่ไหม
It was really weird how when you get popular, people who were nice to you last week just, like, venomously hate you and are talking about you behind your back.มันประหลาดมาก เมื่อคุณเริ่มเป็นที่นิยม คนที่ดีกับคุณสัปดาห์ที่แล้ว เกลียดคุณเข้าไส้

venomous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒刺[dú cì, ㄉㄨˊ ㄘˋ, 毒刺] venomous sting
[fù, ㄈㄨˋ, 蝮] venomous snake
蝮蛇[fù shé, ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, 蝮蛇] venomous snake
刻毒[kè dú, ㄎㄜˋ ㄉㄨˊ, 刻毒] spiteful; venomous
括毒[kuò dú, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˊ, 括毒] venomous; fig. cruel

venomous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus)
毒々しい;毒毒しい[どくどくしい, dokudokushii] (adj-i) poisonous; venomous
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)

venomous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขี้ยวแก้ว[n.] (khīokaēo) EN: venom tooth ; venomous fang ; snake's fangs FR:
งูพิษ[n. exp.] (ngū phit) EN: venomous snake ; poisonous snake FR: serpent venimeux [m]
พ่นพิษ[v. exp.] (phon phit) EN: spray poison ; attack with venom ; be venomous FR:
วิษธร[n.] (wisathøn) EN: venomous snake ; poisonous snake FR: serpent venimeux [m]

venomous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giftigkeit {f}venomousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venomous
Back to top