ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vas*, -vas-

vas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vas (n.) หลอด See also: ท่อ Syn. duct, vessel
vas (prf.) หลอด See also: ท่อ Syn. vaso-
vas deferens (n.) ท่อนำอสุจิ
vas- (prf.) หลอด See also: ท่อ Syn. vaso
vasa (n.) คำนามพหูพจน์ของ va
vasa deferentia (n.) ท่อนำอสุจิ
vascular (adj.) เกี่ยวกับท่อหรือหลอด See also: ประกอบด้วยท่อหรือหลอด Syn. vessel
vascularity (n.) การมีหลอดหรือท่อ
vascularize (vt.) ทำให้มีหลอดหรือท่อ
vase (n.) แจกัน See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง Syn. jar, pottery, urn
vasectomize (vt.) ตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomy (n.) การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
Vaseline (n.) ยี่ห้อสินค้า See also: วาสลีน
vaso (prf.) หลอด See also: ท่อ Syn. vas-, vaso
vaso- (prf.) หลอด See also: ท่อ
vassal (n.) เจ้าของที่ดิน (ในระบบศักดินาของยุคกลาง) See also: ขุนนางศักดินา
vassal (adj.) เกี่ยวกับศักดินา See also: เกี่ยวกับการเป็นทาส Syn. feudal, liege
vassalage (n.) การมีศักดินา See also: การเป็นทาส Syn. dependency, slavery, bondage
vast (adj.) ใหญ่โต See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่ Syn. big, boundless, enormous, huge Ops. little, small, tiny
vastitude (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความกว้างใหญ่ไพศาล
vastity (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล Syn. gigantism
vastly (adv.) อย่างกว้างขวางมาก See also: อย่างใหญ่โต
vastness (n.) ความใหญ่โต See also: ความมโหฬาร Syn. enormity, huimmensity
English-Thai: HOPE Dictionary
vas(o) - abbr. =หลอด,ท่อ
vascular(แวส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยท่อหรือหลอด (นำส่งของเหลว,โลหิต,น้ำเหลืองหรือน้ำพืช) ., Syn. vasculose,vasculous, See also: vascularityn.
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum
vasodilalatorหลอดเลือดขยายตัว
vasopressinดูที่ antidiuretic hormone
vassal(แวส'เซิล) n. (ระบบศักดินา) ผู้ครอบครองที่ดิน,ขุนนางศักดินา,ผู้รับใช้,ข้าราชบริพาร,ทาส adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว,ซึ่งมีฐานะดังกล่าว., Syn. underling,hireling
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity
English-Thai: Nontri Dictionary
vascular(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือด
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
vassalage(n) ความเป็นบริพาร,ความเป็นทาส
vast(adj) กว้างใหญ่,ไพศาล,มากมาย,กว้างขวาง,มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VAS (value added service)วาส (บริการคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vas deferensหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasal-หลอด, -หลอดเลือด, -หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascularise; vascularizeทำให้มีหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vascularityความมีหลอดเลือดมาก, ความมีหลอดน้ำเหลืองมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomised; vasectomized-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoconstrictionการบีบหลอดเลือด, การตีบของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilative-หลอดเลือดขยาย, -ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vassal stateเมืองออก, เมืองขึ้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vas deferensหลอดนำอสุจิ, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]
Vasectomyการตัดหลอดอสุจิ [TU Subject Heading]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vasoconstrictor agentsสารบีบหลอดเลือด [TU Subject Heading]
vasopressinวาโซเพรสซิน, ดู  antidiuretic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พืชสีเขียว (n.) vascular plant See also: tracheophyte, green plant
ระบบลำเลียง (n.) vascular system
แจกัน (n.) vase
เจ้าหลวง (n.) vassal prince See also: ruler of a colony/protectorate
กว้างใหญ่ (adj.) vast See also: large, immense Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
กว้างใหญ่ไพศาล (adj.) vast See also: wide, broad, extensive, great, expansive Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
มโหฬาร (adj.) vast See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร
เวิ้งว้าง (adj.) vast See also: wide, open, immense, extensive
ไพศาล (adj.) vast See also: wide, broad, extensive, great, expansive Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล
กระอ้อมกระแอ้ม (adv.) evasively See also: indirectly, obliquely Syn. อ้อมแอ้ม Ops. ฉะฉาน
กระเหนียด (n.) Adhatoda vasica Nees Syn. ต้นเสนียด
กว้างใหญ่ไพศาล (v.) be vast See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
กะล่อมกะแล่ม (v.) speak evasively See also: speaking without distinctness or proper articulation Syn. กล้อมแกล้ม
ก้าวเฉียง (v.) speak evasively See also: evade question, avoid an answer
คนธรรพ์ (n.) Gandharvas
ต้นเสนียด (n.) Adhatoda vasica Nees
รองเท้าผ้าใบ (n.) canvas shoes
ล้างผลาญ (v.) devastate See also: destroy, ravage, squander Syn. ผลาญ
ว้างเวิ้ง (v.) be vast See also: be spacious, be wide, be extensive Syn. ว่าง, โล่ง, เปล่า, เวิ้งว้าง
ศุภอักษร (n.) letter of the a vassal King
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ou vas vous?Ou vas vous? (ไปไหนครับ)
There vas some bad blood between you two, ja?ท่าทางนาย 2 คนจะมีเรื่องบาดหมางกัน
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
Garbitsch! The invasion of Osterlich.การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
He knows nothing about his own situation, nothing about the paratroops, nothing about invasion.{\cHFFFFFF}He knows nothing about his own situation, {\cHFFFFFF}nothing about the paratroops, {\cHFFFFFF}nothing about invasion.
Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.{\cHFFFFFF}Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน

vas ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输精管[shū jīng guǎn, ㄕㄨ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, 输精管 / 輸精管] vas deferens
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
无垠[wú yín, ˊ ˊ, 无垠 / 無垠] boundless; vast
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, 苍茫 / 蒼茫] boundless; vast; hazy (distant horizon)
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, 帆布] canvas; sailcloth
帆布鞋[fān bù xié, ㄈㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, 帆布鞋] canvas shoes
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
心血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 心血管] cardiovascular
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 心血管疾病] cardiovascular disease
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, 脉络膜 / 脈絡膜] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina)
[hào, ㄏㄠˋ, 昊] clear summer sky; vast
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 紘] cord for hat; vast
冰隙[bīng xì, ㄅㄧㄥ ㄒㄧˋ, 冰隙] crevasse
招徕[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, 招徕 / 招徠] to canvass (for customers); to solicit; to recruit
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, 招揽 / 招攬] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers)
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, 颓靡 / 頹靡] devastated
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 含糊其词 / 含糊其辭] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, 浩然] vast; expansive; overwhelming
[mǎng, ㄇㄤˇ, 漭] vast; expansive (of water)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 濊] vast; expansive (as of water)
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, 封地] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4, 侵略] invasion; encroachment
侵入性[qīn rù xìng, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 侵入性] invasive (e.g. disease or procedure)
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, 人山人海] multitude; vast crowd
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself
蹂躏[róu lìn, ㄖㄡˊ ㄌㄧㄣˋ, 蹂躏 / 蹂躪] ravage; devastate

vas ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
キバソフト[, kibasofuto] (n) {comp} KIVASOFT
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P)
キャンバスワーク[, kyanbasuwa-ku] (n) canvas work
クレバス[, kurebasu] (n) crevasse (fre
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
シェイプトキャンバス[, shieiputokyanbasu] (n) shaped canvas
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation
ジャバソフト[, jabasofuto] (n) {comp} JavaSoft
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger
ツノゴケ類;角苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida)
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion
パイプカット[, paipukatto] (n) vasectomy (wasei
バソプレシン[, basopureshin] (n) vasopressin
バソプレッシン[, basopuresshin] (n) vasopressin
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961)
プライバシー(P);プライバシ;プライバシイ;プライヴァシー[, puraibashi-(P); puraibashi ; puraibashii ; puraivashi-] (n) privacy; (P)
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia)
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum
一輪挿;一輪挿し[いちりんざし, ichirinzashi] (n) vase for one flower
万頃[ばんけい, bankei] (n) vast expanse
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
低浸襲[ていしんしゅう, teishinshuu] (n,adj-na) non-invasive approach (medical)
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P)
侵攻(P);侵冦[しんこう, shinkou] (n,vs) invasion; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
侵略(P);侵掠[しんりゃく, shinryaku] (n,vs) aggression; invasion; raid; (P)
侵襲[しんしゅう, shinshuu] (n,vs) invasion; infestation
侵襲的[しんしゅうてき, shinshuuteki] (adj-na) invasive
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キバソフト[きばそふと, kibasofuto] KIVASOFT
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft

vas ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอดเลือด[n.] (løtleūat) EN: vein ; blood vessel ; vas FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
หลอดน้ำตัวอสุจิ[n. exp.] (løt nām tūa) EN: vas deferens ; vasa deferentia [pl] ; ductus deferens ; ductuli deferentes [pl] FR:
สบายดีไหม[xp] (sabāi dī ma) EN: What's up? ; How are you? FR: Comment ça va ? ; Ça va bien ? ; Tu vas bien ? ; Vous allez bien ?
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน[n. exp.] (chanit phan) EN: invasive alien species (IAS) FR:
ชระงม[n.] (chara-ngom) EN: vast forest FR:
ช่องแกสโตรวาสคิวลาร์[n. exp.] (chǿng kaēst) EN: gastrovascular cavity FR:
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwa) EN: daydream FR: rêvasser
ฝนตกปรอย ๆ = ฝนตกปรอยๆ[v. exp.] (fon tok prø) EN: drizzle FR: bruiner ; pleuviner ; pleuvasser ; pleuvoter ; pleuvioter
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner FR: militant [m]
แจกัน[n.] (jaēkan) EN: vase FR: vase [m] ; potiche [f]
แจกันดอกไม้[X] (jaēkan døkm) EN: vase FR: vase à fleurs [m]
กบิลพัสดุ์[n. prop.] (Kabinlaphat) EN: Kapilavastu ; Kapilavatthu ; [the ancient Indian city of Kapilavastu, the birthplace of the Buddha] FR:
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by FR:
การจำพรรษา[n.] (kān jamphan) EN: Vassa-residence ; rains residence FR:
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīen) EN: avoiding ; avoidance ; evasion FR: évasion [f]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīen) EN: tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหลีกหนี[n. exp.] (kān līk nī) EN: evasion FR: évasion [f]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīen) EN: tax avoidance ; tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]
ก้าวเฉียง[v.] (kāochīeng) EN: speak evasively FR:
เคลิ้มฝัน[v. exp.] (khloēm fan) EN: be daydreaming ; have a reverie FR: rêvasser
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container ; vase-shaped basket-work creel ; creel FR: panier de pêche [m]
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: Gandharvas ; heavenly musician ; [member of a race of musicians in heavens] ; [an order of angels skilled in music] FR:
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: dredge ; scrape ; dig up FR: draguer ; curer ; désenvaser
ไกลลิบ[adj.] (klai lip) EN: far away ; very far ; a vast distance away ; out of sight of  FR: lointain ; distant ; hors de vue
กลิ่นฉุย[n. exp.] (klin chui) EN: pervasive smell FR:
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by ; mumble ; speak indistincly FR:

vas ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Samenleiter {m} [anat.]spermatic duct; vas deferens
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser
Segel {n} | unter Segel | mit vollen Segelncanvas | under canvas | under full canvas
Vielzahl {f}huge number; vast number
intravaskulär {adj} [med.]intravascular
Invasion {f}invasion
Chirurgie {f} [med.] | minimal-invasive Chirurgie
minimal-invasiv {adj}minimally invasive
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing
Vasall {m} | Vasallen
Vasallenstaat {m} | Vasallenstaaten
Vasallentum {n}vassalage
Vase {f} | Vasen
Vaselin {n}vaseline
vaskularisiert {adj} [med.]vascularized
Vasektomie {f} [med.] | Vasektomien
Vasodilatation {f}; Weitung von Blutgefäßen [med.]vasodilatation
Vasokonstriktion {f} [med.]vasoconstriction
vaskulär {adj}; Blutgefäße betreffend [med.]vascular
vasoaktiv {adj} [med.]vasoactive
vasomotorisch {adj} [med.]vasomotor
vasopressorisch; blutdrucksteigernd {adj} [med.]vasopressor
Großer Vasa {m} [ornith.]Vasa Parrot
Riesenerfolg {m}vast success
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass
ausgedehnt; weit {adj} | ausgedehnter | am ausgedehntestenvast | vaster | vastest
Weite {f}vastness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vas
Back to top