ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venation*, -venation-

venation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venation (n.) ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้ See also: ลายเส้น
venational (adj.) เกี่ยวกับลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
venationลักษณะกระจายของหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, actually, we like to think of ourselves more as a rejuvenation clinic.ที่จริง เราชอบคิดว่าที่นี่ เป็นคลินิกเสริมสวยมากกว่าค่ะ
Renewal, cycle of life, rejuvenation, that kind of thing.การเริ่มต้นใหม่ วงจรชีวิต ทำให้ฟื้นคืนชีพ อะไรทำนองนั้น
Basically, we're dedicated to the preservation and rejuvenation of the Lower East Side.หลัก ๆ แล้วเราทุ่มเทกับการดูแลรักษา

venation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
叶脉[yè mài, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ, 叶脉 / 葉脈] venation (pattern of veins on a leaf)

venation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽状脈[うじょうみゃく, ujoumyaku] (n) pinnately venation
元気回復[げんきかいふく, genkikaifuku] (n) recovering one's spirits; rejuvenation; refection
回春[かいしゅん, kaishun] (n) return of spring; rejuvenation
若返り[わかがえり, wakagaeri] (n,vs) rejuvenation; restoration of youth; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venation
Back to top