ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vain*, -vain-

vain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vain (adj.) ซึ่งไร้ประโยชน์ See also: ซึ่งไม่มีสาระ Syn. empty, fruitless Ops. humble, modest
vain person (adj.) ที่เรียนรู้ได้ Syn. know-all
vainglory (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting, self-praise
vainly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์
vainness (n.) ความถือตัว See also: ความไร้ประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันหวาน (v.) vainly hope See also: cherish an illusion Syn. เพ้อฝัน
คอยเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail
คอยเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail
รอเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail Syn. คอยเก้อ
รอเก้อ (v.) wait in vain See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail Syn. คอยเก้อ
เปล่าๆ (adv.) in vain See also: pointlessly Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์ Ops. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์
เสียหลาย (v.) be used up in vain Syn. เสียเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He didn't die in vainเขาไม่ได้ตายเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll not have the Lord's name taken in vain in my prison.ฉันจะไม่ได้ชื่อของพระเจ้าถ่ายในไร้สาระในคุกของฉัน
Mitä vain pyydätkin, olen palvelijanne.- ไม่ว่าท่านจะสั่งอย่างไร, ข้าจะทำตาม.
"Mitä vain pyydätkin, - olen palvelijanne."ทุกอย่างที่ท่านสั่ง ข้าจะทำ.
Muistatko sen? Olin vain 16-vuotias.เจ้าจำตอนนั้นได้ไหม?
He lopettavat vain välttääkseen osumasta omiin saartotorneihinsa.เมื่อพวกเขาถล่มกำแพง, พวกเขาจะหยุดยิงตอนที่เคลื่อนหอคอยเข้ามา
I have struggled in vain and can bear it no longer.ผมได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทนไม่ได้อีกต่อไป
But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้
I mean, I'll be real disappointed if we had more pilots die in vain than the Germans.ฉันคงผิดหวังถ้าเราปล่อยให้นักบิน ตายเปล่า มากกว่าพวกเยอรมัน
Man in your line of work ought to not use the Lord's name in vain like you just did.ผู้ชายในบรรทัดของคุณของงาน ควรจะไม่ใช่ใช้ชื่อของขุนนางในหลงตัวเอง\ชอบคุณแค่ทำ
I'd always hoped to win your love in time, but I am vain enough to want to be loved for myself rather than my money.ผมหวังมาตลอดว่า จะเอาชนะหัวใจคุณได้ แต่ผมก็อยากทำให้คุณรักผม ด้วยตัวเองมากกว่าเงินของผม
He'll die in vain if we don't accomplish our mission.แต่เค้าจะตายเปล่า ถ้าหากว่าเราทำภารกิจไม่ลุล่วง
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย

vain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation
[xū, ㄒㄩ, 虚 / 虛] devoid of content; void; false; empty; vain
空空[kōng kōng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, 空空] empty; nothing; for nothing; all in vain
[wǎng, ㄨㄤˇ, 枉] in the wrong; in vain
徒然[tú rán, ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ, 徒然] in vain
白白[bái bái, ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ, 白白] in vain; to no purpose; for nothing
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, 不虚此行 / 不虛此行] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

vain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
待ち惚ける[まちぼうける;まちぼける, machiboukeru ; machibokeru] (v1) to wait in vain
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts
犬死に[いぬじに, inujini] (n,vs) (sens) die in vain
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off
見栄坊[みえぼう, miebou] (adj-na,n) fop; swell; dude; coxcomb; vain person
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
骨折り損の草臥れ儲け[ほねおりぞんのくたびれもうけ, honeorizonnokutabiremouke] (exp) (id) Great pains but all in vain
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants)
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P)
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory
[と, to] (adj-na,n) vain; futile; transient; frivolous
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly
徒労に終わる[とろうにおわる, torouniowaru] (exp,v5r) to end in vain; to be wasted effort
無益[むえき, mueki] (adj-na,n,adj-no) useless; futile; vain; (P)
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P)
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P)
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P)
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P)
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P)

vain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) EN: FR: vainement ; en vain ; inutilement
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien
คว้าน้ำเหลว[v. (loc.)] (khwānāmlēo) EN: do something in vain ; be unsuccessful FR: faire chou blanc
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully ; in vain FR: en vain
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape FR: tenter en vain de s'échapper
ไปเก้อ[v. exp.] (pai koē) EN: go somewhere in vain FR:
เปล่า ๆ = เปล่าๆ[adv.] (plāo-plāo) EN: in vain FR:
เปล่าประโยชน์[adj.] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain FR: inutile ; vain
ป่วยการ[X] (pūaykān) EN: it's a waste of time ; not worthwhile ; useless FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
รอเก้อ[v. exp.] (rø koē) EN: wait in vain FR: attendre en vain
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes
สูญเปล่า[X] (sūn plāo) EN: in vain ; wasted ; fruitless ; useless FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songk) EN: defeat the war ; conquer FR: gagner la guerre ; vaincre
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
โดยเปล่าประโยชน์[adv.] (dōi plao pr) EN: FR: en vain
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced FR: être convaincu ; être persuadé
เจ๊ง[adj.] (jeng) EN: failed FR: vaincu ; fini
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
แข่งขันชนะ[v. exp.] (khaengkhan ) EN: win ; win against ; beat FR: vaincre
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī pray) EN: useless FR: inutile ; sans intérêt ; vain
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé

vain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth.
vergeblich {adj} | vergeblicher | am vergeblichstenvain | vainer | vainest
Vergeblichkeit {f}vainness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vain
Back to top