ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vehement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vehement*, -vehement-

vehement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vehement (adj.) เร่าร้อน See also: รุนแรง Syn. ardent, passionate, strong Ops. apathetic
vehemently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างรุ่มร้อน Syn. fiercely, violently
English-Thai: HOPE Dictionary
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน,แรงกล้า,รุนแรง,ดุเดือด,โกรธเคือง,มีพลังสูง,กระตือรือร้น., Syn. impassioned
English-Thai: Nontri Dictionary
vehement(adj) รุนแรง,เร่าร้อน,ดุเดือด,มีพลังสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ
And you had left us with such vehement dash...เจ้าก็ทิ้งพวกเราไปอย่างรีบร้อน...
Last spring, you were so vehement against my testifying for the government.ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว พวกคุณช่างรุนแรง ต่อต้านการให้ปากคำของฉันแก่รัฐบาล
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
I even more vehemently deny knowing this person.ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่รู้จักกับคนนี้
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้

vehement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忿[fèn, ㄈㄣˋ, 忿] vehement
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, 慷慨] vehement; fervent; generous; giving; liberal

vehement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na,n) violent; vehement
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n,vs) strong opposition; vehement opposition
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n,vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest
痛論[つうろん, tsuuron] (n,vs) vehement argument
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na,n) ardent; passionate; vehement; (P)
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P)
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r,vi) to argue vehemently

vehement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุเดือด[adj.] (dudeūat) EN: violent ; vehement ; intense FR: violent
ร้อนแรง [adj.] (røn raēng) EN: vehement ; ardent ; inflamed ; passionate FR: ardent ; fervent
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เสียงกร้าว[v. exp.] (sīeng krāo) EN: speak vehemently ; speak aggressively FR:

vehement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vehement; ungestüm; leidenschaftlich {adj}vehement
vehement; ungestüm; leidenschaftlich {adv}vehemently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vehement
Back to top