ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

victor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *victor*, -victor-

victor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victor (n.) ผู้ชนะ See also: ผู้รบชนะ Syn. winner, vanquisher, conqueror, champion
Victoria (n.) สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)
Victoria Cross (n.) เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ See also: เป็นเหรียญสำหรับทหารที่กล้าหาญเป็นพิเศษ
Victorian (adj.) เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย See also: เกี่ยวกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย Syn. nineteenth-century
Victorian (n.) บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
Victorianism (n.) ยุคของพระนางวิกตอเรีย See also: สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย
victorious (adj.) ซึ่งมีชัยชนะ See also: ซึ่งได้ชัยชนะ Syn. triumphant, winning
victoriously (adv.) อย่างมีชัยชนะ Syn. successfully
victoriousness (n.) การมีชัยชนะ
victory (n.) ชัยชนะ Syn. success
English-Thai: HOPE Dictionary
victor(วิค'เทอะ) n. (ศัพท์สื่อสาร) =V
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorian(วิคทอ'เรียน,-โท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์,เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย,เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย. n. บุคคลในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คำที่มีความหมายเ
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor,triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win
English-Thai: Nontri Dictionary
victor(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
victorious(adj) มีชัย,เป็นผู้ชนะ
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Victorian periodสมัยวิกตอเรีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การมีชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
ความชนะ (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, อปราชัย
ความชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัยชนะ, การชนะ
ความมีชัย (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ Ops. ความพ่ายแพ้
ความสำเร็จ (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ Ops. ความพ่ายแพ้
ชัย (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ
ชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
อปราชัย (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, ความชนะ
อัปราชัย (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ
กระบี่ธุช (n.) flag of victory Syn. ธงชัยราชกระบี่ธุช
ความชนะด้วยอำนาจ (n.) conquest or victory by might and power
ชนะขาด (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชนะขาดลอย (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. ชนะขาด, กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ธงชัย (n.) the flag of victory
ธงชัยราชกระบี่ธุช (n.) flag of victory
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory
เดโชชัย (n.) conquest or victory by might and power Syn. ความชนะด้วยอำนาจ
เอาชัย (v.) gain a victory
โขลนทวาร (n.) archway of victory See also: opening or way of entrance into a forest or jungle Syn. ประตูป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from Staten Island we have with us Victor Strachi.And from Staten Island we have with us Victor Strachi.
Victor, this is Roger Murdock. Victor Basta.วิคเตอร์ นี่โรเจอร์ เมอร์ด็อค นี่วิคเตอร์ บาสต้า
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น.
Their only contact with the outside is this man, Victor Politovsky.การติดต่อกับโลกภายนอกทางเดียว คือชายคนนี้ วิคเตอร์ โพลิโทฟสกี้
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
I have a problem trying to upstage Victor Delgado. Remember him?ผมมีปัญหากับวิคเตอร์ เดลกาโด จำเขาได้ไหม
You know Victor Delgado.รู้จักวิคเตอร์ เดลกาโดสิ
I was showing, uh, Victor our new building on 57th. Wanna join us?ผมจะพาวิคเตอร์ไปดูออฟฟิศใหม่ ที่ถนน 57 ไปด้วยกันสิ
But Victor was a good neighbor.แต่วิคเตอร์เป็นเพื่อนบ้าน เป็นคนดีนะ
Typical of Victor Von Doom to build a 30-foot statue of himself.รูปหล่อ วิคเตอร์ วอน ดูม สูง 30 ฟุต.
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies.
Victor. Victor Sweet.วิคเตอร์ เขาชื่อวิคเตอร์ สวีท

victor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, 雨果] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer
悲惨世界[Bēi cǎn shì jiè, ㄅㄟ ㄘㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 悲惨世界 / 悲慘世界] Les Misérables by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, 维克多・雨果 / 維克多・雨果] Victor Hugo (1802-1885), French writer
维克托[Wéi kè tuō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, 维克托 / 維克托] Victor (name)
[gé, ㄍㄜˊ, 茖] allium victorialis
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
维多利亚港[Wéi duō lì yà gǎng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, 维多利亚港 / 維多利亞港] Victoria Harbor, Hong Kong
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 胜负 / 勝負] victory or defeat; the outcome of a battle
反败为胜[fǎn bài wéi shèng, ㄈㄢˇ ㄅㄞˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥˋ, 反败为胜 / 反敗為勝] to turn defeat into victory (成语 saw); to turn the tide
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 月桂冠] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture)
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 桂冠] laurel; victory garland (in Greek and western culture)
域多利皇后[Yù duō lì huáng hào, ㄩˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄠˋ, 域多利皇后] Queen Victoria (1819-1901), reigned 1837-1901
维多利亚女王[Wéi duō lì yà nǚ wáng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, 维多利亚女王 / 維多利亞女王] Queen Victoria (reigned 1837-1901)
报捷[bào jié, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 报捷 / 報捷] report a success; announce a victory
捷报[jié bào, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄠˋ, 捷报 / 捷報] report of success; report of a victory
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, 取胜 / 取勝] score a victory
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全胜 / 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam
[kǎi, ㄎㄞˇ, 凯 / 凱] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ)
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, 凯歌 / 凱歌] triumphal hymn; victory song; paean
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, 胜利 / 勝利] victory
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, 胜利者 / 勝利者] victor; winner
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, 平型关大捷 / 平型關大捷] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)
获胜[huò shèng, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 获胜 / 獲勝] victorious; to win; to triumph
获胜者[huò shèng zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 获胜者 / 獲勝者] victor
维多利亚[Wéi duō lì yà, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 维多利亚 / 維多利亞] Victoria
维多利亚公园[wéi duō lì yà gōng yuán, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 维多利亚公园 / 維多利亞公園] Victoria Park, Hong Kong
维多利亚岛[Wéi duō lì yà dǎo, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ, 维多利亚岛 / 維多利亞島] Victoria Island
维多利亚州[Wéi duō lì yà zhōu, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 维多利亚州 / 維多利亞州] Victoria, southearn Australian state
维多利亚洲[Wéi duō lì yà zhōu, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 维多利亚洲 / 維多利亞洲] Victoria, Australian state
维多利亚瀑布[Wéi duō lì yà pù bù, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, 维多利亚瀑布 / 維多利亞瀑布] Victoria Falls or Mosi-oa-Tunya (on the Zambesi river, between Zambia and Zimbabwe)
廉颇[Lián Pō, ㄌㄧㄢˊ ㄆㄛ, 廉颇 / 廉頗] Lian Po (327-243 BC), famous general of Zhao 趙國|赵国, repeatedly victorious over Qin 秦國|秦国 and Qi 齊國|齐国
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, 百战百胜 / 百戰百勝] emerge victorious in every battle; be ever-victorious

victor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
優勝者[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch
ビクター(P);ビクタ[, bikuta-(P); bikuta] (n) victor; (P)
ビクトリー(P);ヴィクトリー[, bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P)
ビクトリーラン[, bikutori-ran] (n) victory run
ビクトリア[, bikutoria] (n) Victoria; (P)
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday)
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
一勝;1勝[いっしょう, isshou] (n) one win; one victory
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
争覇[そうは, souha] (n,vs) contending for victory; struggling for supremacy
仏頂尊勝[ぶちょうそんしょう, buchousonshou] (n) {Buddh} Usnisavijaya; Victorious Goddess of the Chignon
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
全勝[ぜんしょう, zenshou] (n,vs,adj-no) complete victory; winning the sumo tournament with no losses; (P)
全勝軍[ぜんしょうぐん, zenshougun] (n) ever-victorious army
凱旋軍[がいせんぐん, gaisengun] (n) returning victorious army
凱歌[がいか, gaika] (n) victory song; victory
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
勝ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory)
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
圧勝(P);あっ勝[あっしょう, asshou] (n,vs) complete victory; (P)
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)
戦勝国[せんしょうこく, senshoukoku] (n) victorious nation
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
狡兎死して走狗烹らる[こうとししてそうくにらる, koutoshishitesoukuniraru] (exp) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off (lit
狡兎良狗[こうとりょうく, koutoryouku] (exp) (from 狡兎死して良狗烹らる) (See 狡兎死して走狗烹らる) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off
百戦百勝[ひゃくせんひゃくしょう, hyakusenhyakushou] (n) ever-victorious; many successful campaigns; invincibility
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

victor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินะ[n.] (china) EN: conqueror ; victor ; the Buddha FR:
ชิน-[pref.] (china- ; ch) EN: victor ; the Buddha FR:
ชิน-[pref.] (chinna- ; c) EN: victor ; the Buddha FR:
ผู้ชนะ[n.] (phūchana) EN: winner ; victor FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
วิกตอร์[n. prop.] (Wiktø) EN: Victor FR: Victor
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อภิชัย[n.] (aphichai) EN: victory FR: victoire [f]
อัปราชัย[n.] (apparāchai) EN: victory ; triumph FR:
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørī) EN: giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; royal water lily ; water Maize FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
เฉลิมฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaloēmchal) EN: celebrate victory FR: célébrer la vcitore
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng cha) EN: celebrate a victory FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi m) EN: upset victory FR:
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātl) EN: achieve a decisive victory FR:
ชย[n.] (chaya) EN: victory FR: victoire [f]
ชย-[pref.] (chaya-) EN: victory FR: victoire [f]
ชโย[n.] (chayō) EN: victory FR: victoire [f]
เดโชชัย[n.] (dēchōchai) EN: conquest by might and power ; victory by might and power FR:
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums) FR:
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]
โขลนทวาร[n.] (khlōnthawān) EN: archway of victory FR:
ฆ้องชัย[n.] (khøngchai) EN: victory gong FR:
ฆ้องหุ่ย[n.] (khønghui) EN: victory gong FR:
ความชนะ[n.] (khwām chana) EN: victory FR: victoire [f]
ความสำเร็จ[n.] (khwām samre) EN: success ; accomplishment ; achievement ; victory FR: succès [m] ; achèvement [m] ; accomplissement [m]
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
กลองชนะ[n.] (kløngchana) EN: victory drum FR:
กระบี่ธุช[n.] (krabīthut) EN: flag of victory FR:
มีชัย[v. exp.] (mī chai) EN: win ; be victorious FR:
นกวิกตอเรียส์ ไรเฟลเบิร์ด[n. exp.] (nok Wiktørī) EN: Victoria's Riflebird FR:
พิชัย[n.] (phichai) EN: victory FR: victoire [f]
ผู้ฟ้องขับไล่[n. exp.] (phū føng kh) EN: evictor FR:
ประสบชัยชนะ[v. exp.] (prasop chai) EN: have a victory FR: décrocher la victoire
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[xp] (prasop chai) EN: win great victories FR:
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]

victor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegestaumel {m}flush of victory
Wahlsieg {m} [pol.]election victory
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver
Pyrrhussieg {m}Pyrrhic victory
Victoriaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Victoria Riflebird
siegesgewiss {adj}sure of victory
Dickschnabelpinguin {m} [ornith.]Victoria Penguin
Fächertaube {f} [ornith.]Victoria Crowned Pigeon
siegreich {adj} | siegreicher | am siegreichstenvictorious | more victorious | most victorious
siegreich {adv}victoriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า victor
Back to top