ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venerable*, -venerable-

venerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Venerable (n.) คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ
venerable (adj.) น่าเคารพนับถือ See also: ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง Syn. august, respceted, reverend
venerable (adj.) แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน) See also: เก่าแก่, โบราณ Syn. ancient, extremely old Ops. modern, new
venerableness (n.) ความน่าเคารพ Syn. antiquity, holiness
English-Thai: HOPE Dictionary
venerable(เวน'เนอระเบิล) adj. น่าเคารพ,นับถือ (เพราะอาวุโส) ,น่าเคารพนับถือ,น่านับถือ., See also: venerability n. venerableness n. venerably adv., Syn. aged,old,serious
English-Thai: Nontri Dictionary
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวียนเทียน (v.) pass lighted candles clockwise round a venerable person
หลวงพ่อ (n.) venerable monk See also: priest
ปูชนียบุคคล (n.) venerable person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the night watchman, Lawrence. A venerable position in this institution.ก็เป็นยามเวรดึก, ลอร์เรน เป็นตำแหน่งที่น่านับถือ
The venerable Jaybo Hood requests an audienceท่านเจย์โบ ฮู้ด ที่เราเคารพ ต้องการผู้ชม
I spread it like a venerable disease in a Turkish harem.ข้าแพร่ข่าวไปเหมือนกับ โรคบุรุษในฮาเร็มที่ตุรกีร์
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก
I mean, it's old school, venerable, but one of the classics.ฉันหมายถึง มันค่อนข้างโบราณ โบราณมาก แต่ก็เป็นหนึ่งของความคลาสสิก

venerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
高寿[gāo shòu, ㄍㄠ ㄕㄡˋ, 高寿 / 高壽] longevity; venerable age; your venerable age?
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
可敬[kě jìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥˋ, 可敬] venerable

venerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老大家[ろうたいか, routaika] (n) venerable authority; elderly master
老政治家[ろうせいじか, rouseijika] (n) venerable statesman
[おう(P);おきな, ou (P); okina] (n) old man; venerable; (P)

venerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
เจ้าคุณ[n.] (Jaokhun ) EN: The Right Venerable FR:
ครูบา[X] (khrū bā) EN: venerable FR:
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Tā) EN: Venerable Uncle FR:
หลวงตามหาบัว[n. prop.] (Lūang Tā Ma) EN: Luangta Maha Bua ; Venerable Ajahn Maha Bua ; Ajahn Maha Boowa FR: Luangta Maha Bua
น่าเคารพ[adj.] (nā khaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable FR: respectable ; honorable
น่าเคารพนับถือ[adj.] (nā khaorop ) EN: venerable ; respectable FR: vénérable
นมัสการ[X] (namatsakān) EN: Your Reverence ; Venerable Sir FR:
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
พระครูสัญญาบัตร[n. exp.] (phrakhrū sa) EN: Venerable Teacher ; phra khrusanyabat FR:
ปูชนียะ[adj.] (pūchanīya) EN: respectable ; venerable FR:
ธรรมเสนาบดี[n.] (thammasēnāb) EN: generalissimo of the Dhamma ; Commander in Chief of the Law ; [epithet of the Venerable Sariputta] FR:
วัยวุฒิ[adj.] (waiyawutthi) EN: senior ; venerable FR:
บูชิต[adj.] (būchit) EN: FR: vénéré ; vénérable

venerable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verehrenswert {adj} | verehrenswerter | am verehrenswertestenvenerable | more venerable | most venerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venerable
Back to top