ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viticulturally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viticulturally*, -viticulturally-

viticulturally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viticulturally (adv.) โดยเกี่ยวกับการปลูกองุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viticulturally
Back to top