ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valiant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valiant*, -valiant-

valiant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valiant (adj.) กล้าหาญ See also: อาจหาญ, ใจกล้า Syn. bold, brave, courageous Ops. coward, craven, fearful
valiantless (n.) ซึ่งไม่กล้าหาญ
valiantly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, fearlessly, bravely
English-Thai: HOPE Dictionary
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold,brave,daring,stout
English-Thai: Nontri Dictionary
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาด (adv.) valiantly See also: valorously Syn. อาดๆ
อาดๆ (adv.) valiantly See also: valorously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone in Quan Zhen Sect are valiant heroes.คนในสำนักช้วนจินล้วนเป็นผู้กล้า.
You are a valiant man, Sir Hoggle.นท่านกล้าหาญจริงๆ เซอร์ ฮอกเกิ้ล
As great and valiant as there ever was.ผู้องอาจและกล้าหาญเท่าที่เคยมีมา
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
Uncle died an honorable death as a valiant soldier of the Imperial Armyคุณอาตายอย่างมีเกียรติ สมกับเป็นทหารของกองทัพพระจักรพรรดิ
It would be a regrettable waste it would be nothing short of madness were you, brave king and your valiant troops to perish all because of a simple misunderstanding.ทั้งหมดเพียงเพราะ การเข้าใจผิด มีอารยธรรมหลายหลาย ที่จะแลกเปลี่ยน เจ้ามิได้สังเกตหรือว่า เราได้แลกเปลี่ยน อารยธรรมของเราทั้งเช้านี้ ?
Or the valiant dark defender?หรือศาลเตี้ยจากความมืด
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า
General Skywalker, I wanted to thank you for your valiant effort today.นายพลสกายวอล์คเกอร์ ข้าอยากจะขอบคุณท่าน สำหรับวีรกรรมของท่านในวันนี้
Knight Valiant of the Western Isles.อัศวินวาเลียนท์แห่ง เกาะตะวันตก
Knight Valiant looks pretty handy with a sword.อัศวินวาเลียนท์ นี่ใช้ดาบได้เก่งมากเลยนะ

valiant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 僩] courageous; valiant
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 撊] valiant; wrathful
悍勇[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ, 悍勇] intrepid; valiant; dauntless
强悍[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ, 强悍 / 強悍] valiant
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ, 雄赳赳] valiantly; gallantly

valiant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇夫[ゆうふ, yuufu] (n) valiant man
熊羆[ゆうひ, yuuhi] (n) (obsc) bear; valiant person
猛勇[もうゆう, mouyuu] (adj-na,n) valiant courage
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water)

valiant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: violent ; ferocious ; fierce ; intrepid ; valiant FR: féroce ; farouche
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
ยง[adj.] (yong) EN: valiant ; courageous FR:
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valiant
Back to top