ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermillion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermillion*, -vermillion-

vermillion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vermillion (n.) สีแดงชาด See also: สีแดงสดใส, สีเวอร์มิลเลียน Syn. vermilion
English-Thai: HOPE Dictionary
vermillion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vermillion sheriff requested assistance with a 419, cane fields outside of Erath.สำนักงานนายอำเภอติดต่อให้เราไปทำคดี 419 ที่ไร่อ้อยแห่งหนึ่งนอกเมืองอีราธ

vermillion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーミリオン[, ba-mirion] (n,adj-no) vermillion
丹塗り;丹塗[にぬり, ninuri] (n,adj-no,vs) painting red; vermillion lacquering
赤墨[あかずみ, akazumi] (n) (See 朱墨) vermillion stick; red ink
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
朱塗り;朱塗[しゅぬり, shunuri] (n,adj-no,vs) painting something vermillion; lacquering something vermillion; vermillion-lacquered object

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermillion
Back to top