ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaunt*, -vaunt-

vaunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaunt (vi.) คุยโว See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้ Syn. boast, crow Ops. disavow, disclaim
vaunt (vt.) คุยโว See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้ Syn. boast, crow, strut Ops. disavow, disclaim
vaunt (n.) การคุยโว See also: การคุยโอ้อวด, การคุยโต Syn. avowal, brag
vaunter (n.) คนคุยโอ้อวด
vauntingly (adv.) ซึ่งโอ้อวด
English-Thai: HOPE Dictionary
vaunt(วอนทฺ) vt.,vi. คุยโต,คุยโว., See also: vaunter n. vantingly adv., Syn. brag
vaunting(วอน'ทิง) adv. คุยโต,คุยโม้,คุยโว., See also: vauntingly adv., Syn. boastfully
English-Thai: Nontri Dictionary
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
False is the vaunt of the victor, empty our living pride.เช่นนี้ เพียงเพราะความชนะอยากผยอง จนทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นคน.. ต้องเหือดหายไป
Ms. Davenport, did you really come all this way to vaunt your ability to gloat?คุณดาเวนพอร์ต นี่คุณมาที่นี่ เพื่อโอ้อวดความสามารถ ของคุณแค่นี้น่ะเหรอ?
There were so many lessons in the vaunted code of Harry.มันมีบทเรียนมากมาย ตอนเรียนรู้กฎของแฮร์รี่
I want to help our vaunted leaders let off a little steam.ผมต้องการที่จะช่วยให้เราได้ถูกโอ้อวด ผู้นำให้ปิดไอน้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ .

vaunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaunt
Back to top