ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vinaceous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vinaceous*, -vinaceous-

vinaceous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vinaceous (adj.) ที่เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinaceous (adj.) สีแดงแบบไวน์แดง Syn. vinous, reddish

vinaceous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Röteltaube {f} [ornith.]Vinaceous Dove
Taubenhalsamazone {f} [ornith.]Vinaceous Amazon
Rubingimpel {m} [ornith.]Vinaceous Rosefinch
Schwarzkehlamarant {m} [ornith.]Vinaceous Fire Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vinaceous
Back to top