ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visitational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visitational*, -visitational-

visitational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visitational (adj.) เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visitational
Back to top