ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulgarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulgarity*, -vulgarity-

vulgarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulgarity (n.) ความหยาบคาย See also: ความต่ำช้า Syn. coarseness, ribaldry Ops. decency, modesty
English-Thai: HOPE Dictionary
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
English-Thai: Nontri Dictionary
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know your vulgarity masks your pain.ข้ารู้ว่าท่านใช้ความหยาบคาย เพื่อปกปิดความเจ็บปวด
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ

vulgarity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity

vulgarity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
卑陋[ひろう, hirou] (adj-na,n) low rank; wickedness; vulgarity
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na,n) vulgarity; lack of refinement
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] (n) vulgarity; worldliness
卑俗;鄙俗[ひぞく, hizoku] (adj-na,n) vulgarity; vulgarism; vulgar; coarse
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulgarity
Back to top