ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vision*, -vision-

vision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vision (n.) การมองเห็น Syn. eye sight
vision (n.) การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า Syn. foresight
vision (n.) ทัศนวิสัย See also: ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์
vision (vt.) มองเห็น
vision (n.) จินตนาการ See also: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ Syn. imagery Ops. realism, reality
vision (n.) ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)
visional (adj.) เกี่ยวกับการมองเห็น See also: เกี่ยวกับการจินตนาการ
visionally (adv.) ด้วยการมองเห็น See also: ด้วยการจินตนาการ
visionary (adj.) เพ้อฝัน Syn. idealistic, imaginary Ops. real, actual
visionary (adj.) เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary (adj.) ไม่จริง See also: ที่เกิดจากจินตนาการ Syn. imaginery Ops. realistic
visionless (adj.) ไม่สามารถมองเห็นได้ See also: ตาบอด, มองไม่เห็น Syn. blind, eyeless
English-Thai: HOPE Dictionary
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visional(วิช'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับภาพ,เกี่ยวกับสายตา,จินตนาการ
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
English-Thai: Nontri Dictionary
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vision๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ sight ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ sight ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity, visual และ acuity of vision ๒ และ sight ๓]๔. วิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visionการเห็น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฟางไก่ (n.) with blurred vision at the night time
การเห็น (n.) vision See also: seeing, sight, look
ทัศนาการ (n.) vision See also: seeing, sight, look Syn. การเห็น
วิสัยทัศน์ (n.) vision
โลกทัศน์ (n.) vision Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
4 เหล่า (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. จตุรงค์, องค์ 4
TV (n.) โทรทัศน์ (คำย่อของ television)
กอง (clas.) division See also: part, group Syn. แผนก, เหล่า
กอง (n.) division See also: office, bureau
กองพล (n.) division
การควบคุม (n.) supervision
การควบคุมดูแล (n.) supervision
การคุม (n.) supervision Syn. การควบคุม
การจัดพวก (n.) division See also: distinction, classification, partition, separation Syn. การแบ่ง, การจำแนก, การจัดประเภท
การทบทวน (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก, การพิจารณาใหม่
การพิจารณาใหม่ (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก
การหวนคิด (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การรำลึก, การพิจารณาใหม่
การแตกออก (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแบ่ง, การแยก
การแบ่ง (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแยก, การแตกออก
การแบ่ง (n.) division See also: distinction, classification, partition, separation Syn. การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The vision was false!ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว
Sitting in the sunlight on the veranda... the bright rays lighting her hair, she was a vision so beautiful... that, at first, my father could not believe his eyes.กำลังนั่งอาบแดดอยู่ที่ระเบียง กับเรือนผมที่สะท้อนแสง เธอช่างงดงามเหลือเกิน
A vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are.วิสัยทัศน์ ของจักรวาล ที่บอกเราปฏิเสธไม่ได้
A vision that tells us that we belong to something that is greater than ourselves, that none of us are alone.วิสัยทัศน์ที่บอกเราว่า เราเป็นอะไรบางอย่าง ที่มากกว่าตัวเอง ไม่มีเราเป็นคนเดียวที่
I had a vision of young Tuptim and of Balat.I had a vision of young Tuptim and of Balat.
Look, they just have a more streamlined vision of the show, because it's going national and everybody's excited.ผมรู้ แต่เขาสร้างวิสัยทัศน์แก่โชว์นี้ ให้ตื่นเต้นต่อการแพร่ภาพทั่วประเทศ
He said he'd had a vision that night.พ่อบอกว่าพ่อเกิดนิมิตรในคืนนั้น
I guess I'm not the only one with a vision problem.ถ้างั้นผมว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วละ ที่มีปัญหาเรื่องสายตาน่ะ
And before she died she had a vision that I was an angel with three armsเธอก็ยังมองแง่ดี เธอบอกชั้นเคยเป็นเทวดาที่มีสามแขน
It's been four years but the vision ofJamie walking towards me will stay with me forever.ผ่านมาสี่ปี ...แต่ทัศนคติของเจมี่นำทางผม เธอจะอยู่กับผมตลอดไป
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา

vision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, 粮草 / 糧草] army provisions; rations and fodder
粮饷[liáng xiǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˇ, 粮饷 / 糧餉] army provisions
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
变修[biàn xiū, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ, 变修 / 變修] become revisionist
分歧点[fēn qí diǎn, ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, 分歧点 / 分歧點] branch point; division point
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 有线电视 / 有線電視] cable television
种姓[zhǒng xìng, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 种姓 / 種姓] caste (traditional Indian social division)
种姓制[zhǒng xìng zhì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 种姓制 / 種姓制] caste system (traditional Indian social division)
部类[bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, 部类 / 部類] category; division
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中央电视台 / 中央電視臺] CCTV (Chinese state television)
细胞分裂[xì bāo fēn liè, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 细胞分裂 / 細胞分裂] cell division
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中国中央电视台 / 中國中央電視台] China Central Television (CCTV), Chinese National TV
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 闭路电视 / 閉路電視] closed-circuit television
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, 管制] control; supervision
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
数字电视[shù zì diàn shì, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 数字电视 / 數字電視] digital television
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, 九州] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
除法[chú fǎ, ㄔㄨˊ ㄈㄚˇ, 除法] division (math.)
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
复视[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复视 / 復視] double vision; diplopia
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 教育电视 / 教育電視] Educational Television (Hong Kong)
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 少数民族乡 / 少數民族鄉] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)
目力[mù lì, ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ, 目力] eyesight (i.e. quality of vision)
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 头昏眼花 / 頭昏眼花] to faint with blurred vision; to see stars
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, 食品] foodstuff; food; provisions
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
亚门[yà mén, ㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, 亚门 / 亞門] subdivision; subphylum (taxonomy)
[mào, ㄇㄠˋ, 瞀] indistinct vision; dim

vision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動体視力[どうたいしりょく, doutaishiryoku] (n) dynamic vision; kinetic vision
幻視[げんし, genshi] (n) visual hallucination; vision
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
明視[めいし, meishi] (n,vs) clarity of vision
立体視[りったいし, rittaishi] (n) stereopsis; binocular vision
見神[けんしん, kenshin] (n) beatific vision
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n,adj-no) vision damage; vision impairment; blindness
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television
イントロビジョン[, intorobijon] (n) intro-vision
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube)
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P)
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
ケーブルTV[ケーブルティービー, ke-burutei-bi-] (n) {comp} cable television
ケーブルテレビ[, ke-buruterebi] (n) cable television
ケーブルテレビジョン[, ke-buruterebijon] (n) cable television
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei
コネクションプロビジョニング[, konekushonpurobijoningu] (n) {comp} connection provisioning
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies)
ショーダービジョン[, sho-da-bijon] (n) shordarvision; shore radar television
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial)
スメロビジョン[, sumerobijon] (n) smellovision
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P)
ツークール[, tsu-ku-ru] (n) (See クール) two runs of a television series (wasei
ディビジョン[, deibijon] (n) division
テレビアンテナ[, terebiantena] (n) television aerial; television antenna
テレビコマーシャル[, terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial
テレビコンテ[, terebikonte] (n) (abbr) (See コンテ・1) television continuity
テレビスター[, terebisuta-] (n) television star; TV star; telly-celeb
テレビスタジオ[, terebisutajio] (n) television studio; TV studio
テレビスポット[, terebisupotto] (n) place in a TV program; television spot
テレビドラマ[, terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision
プロビジョニング[ぷろびじょにんぐ, purobijoningu] provisioning
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM)
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management
直交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing
直交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV)
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV)
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV

vision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: the sense of sight ; seeing faculty ; vision FR:
จักขุสัมผัส[n.] (jakkhusamph) EN: vision ; seeing ; eye contact FR:
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
จักษุ[n.] (jaksu) EN: eye ; organ of vision ; optic ; vision FR: oeil [m]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture ; mental image ; state of mind ; vision FR: rêve [m] ; pensée [f]
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
การเห็น[n.] (kān hen) EN: FR: vue [f] ; vision [f]
การเห็นภาพติดตา[n. exp.] (kān hen phā) EN: persistence of vision FR:
การมองเห็น[n.] (kān mønghen) EN: vision FR: perception visuelle [f]
ความบกพร่องทางการมองเห็น[n. exp.] (khwām bokph) EN: visual impairment ; vision impairment FR:
เลสิก[n.] (lēsik) EN: LASIK = Lasik ; laser eye surgery ; laser vision correction FR:
โลกทัศน์[n.] (lōkkathat) EN: outlook ; perspective ; vision ; world view FR:
มโนภาพ[n.] (manōphāp) EN: imagination ; fancy ; vision ; conception FR: imagination [f] ; vision [f]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
สายตา[n.] (saītā) EN: eyesight ; sight ; vision FR: vue [f]
สุดสายตา[n. exp.] (sut saītā) EN: out of sight ; beyond the range of vision FR:
ตาฟาง[adj.] (tāfāng) EN: clouded vision FR:
ตาฟาง[v.] (tāfāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; have poor vision ; have poor eyesight ; be partially blind FR:
ตาฟางไก่[n.] (tāfāngkai) EN: blurred vision at night FR:
ตาพร่า[adj.] (tāphrā) EN: blurred vision ; blurred sight FR: ébloui ; étourdi
ทัศน์[n.] (that) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint FR: vue [f] ; point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]
ทัศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view ; seeing FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]
ทัศน-[pref.] (thatsana-) EN: vision FR: vision [f]
ทัศนา[v.] (thatsanā) EN: see ; view ; look ; watch FR: vision [f]
ทัศนาการ[n.] (thatsanākān) EN: vision FR:
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]
วิสัยทัศน์ = วิสัยทรรศน์[n.] (wisaithat) EN: vision ; outlook ; perspective ; ideas FR: vision [f] ; perspective [f]
วิสัยทัศน์ 2020[n. prop.] (Wisaithat Y) EN: Wawasan 2020 ; Vision 2020 FR:
วิทัศน์[n.] (withat) EN: vision FR:
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; real knowledge ; insight ; knowledge ; vision ; sight ; wisdom FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัสสนวิสุทธิ[n.] (yānnathatsa) EN: purity of knowledge and vision ; purity of vision regarding intuitive wisdom ; purification by knowledge and vision FR:
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngra) EN: provisions FR:
อเนกทัศน์[n.] (anēkkathat) EN: multivision FR:
อาชญาบท[n.] (ātchayābot ) EN: provision of law FR:
อาชญาบท[n.] (ātyābot = ā) EN: provision of law FR:
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]

vision ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehstörung {f}impaired vision
Gesichtsfeld {n}range of vision
Stereosehen {n}stereo vision
Weitblick {m} | ein Mann mit Weitblickvision | a man of vision
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision
Kartellamt {n}Antitrust Division [Am.]
Beschwerdeabteilung {f}appeal division
Bücherrevision {f} | Bücherrevisionen
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Beaufsichtigung {f}supervision
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Tischvorrichtung {f}bench provision
Geschäftsbereich {m}business division
Kassettenfernsehen {n}cassette television
Zellteilung {f} [biol.]cell division
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Farbfernsehen {n}color television; colour television
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis
Divisionszeichen {n}division sign
Strichskala {f}division scale
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title
Teilanmeldung {f}divisional application
Interimsregierung {f}provisional government
Rechtsvorschrift {f}legislative provision
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Nulldivision {f}zero division
Einspruchsabteilung {f}opposition division
Phantast {m}visionary
Münzfernsehen {n}pay television
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species
Arbeitsbeschaffung {f}provision of work
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation
Zwischenerzeugnis {n}provisional product
provisorisch; vorläufig; kommissarisch; einstweilig {adj} | provisorischer | am provisorischstenprovisional | more provisional | most provisional
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division
Vorbehaltsklausel {f}reservation provision; reservation clause
Revisionismus {m}revisionism
Revisionszähler {m}revision number
Revisionszeitfenster {n}revision deadline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vision
Back to top