ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocabulary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocabulary*, -vocabulary-

vocabulary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocabulary (n.) รายการคำศัพท์ See also: คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์ Syn. glossary, lexicon
vocabulary (n.) ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้
English-Thai: HOPE Dictionary
vocabulary(โวแคบ'บิวเลอรี) n. กลุ่มคำ,กลุ่มคำศัพท์,รายการคำศัพท์,ประมวลคำศัพท์,คำศัพท์,กลุ่มรูปแบบผลงานที่เป็นลักษณะของศิลปินหรือศิลปะหรือสถาปัตยกรรม., Syn. glossary,lexicon,wordbook,verbiage,tongue
English-Thai: Nontri Dictionary
vocabulary(n) ประมวลคำศัพท์,กลุ่มคำศัพท์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vocabularyคำศัพท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำยาก (n.) vocabulary See also: word, term, glossary, terminology Syn. คำศัพท์
คำยาก (n.) vocabulary See also: words, jargon, lingo, terms Syn. คำศัพท์, ศัพท์
คำศัพท์ (n.) vocabulary See also: glossary, word Syn. ศัพท์
ศัพท์ (n.) vocabulary See also: word, term, glossary, terminology Syn. คำศัพท์, คำยาก
ศัพท์แสง (n.) vocabulary See also: words, jargon, lingo, terms Syn. คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Davies both your sense of community and your vocabulary leave much to be desired.คุณเดวี่ส์ ความรักชุมชนและคำศัพท์ของคุณ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก
What I'm unaware of... is why you're giving me a vocabulary lesson... when you should be questioning your witness.แต่ดิฉันไม่ทราบว่า ทำไมคุณมาสอนศัพท์กฏหมาย ในขณะที่ต้องสอบพยาน
Yet again, I just told you I'm in love with you and you're standing here giving me a vocabulary lesson.อีกรอบน่ะ ผมเพิ่งบอกไปว่าตกหลุมรักคุณ และคุณดันมายืนเถียง สอนคำศัพท์แก่ผม
Your vocabulary is amazing.คุณรู้วิธีการออกเสียงแบบนั้นได้ยังไงคะ?
Harry always said, the only word that wasn't in his vocabulary was "No".ทุกคน แฮร์รี่พูดเสมอว่า คำเดียวที่ ไม่อยู่ในคำศัพท์ของเขา คือคำว่า "ไม่"
You know, I learned the importance of vocabulary choices from you, and I got to go catch a murderer.ผมรับรู้ได้จาก คำศัพท์ที่คุณเลือกใช้ และผมต้องไปจับฆาตกรแล้ว
He could have at least given us a vocabulary list.เค้าน่าจะแจกสมุดคำศัพท์ก่อนกวดวิชานะ
I do realize that some of you are not well-versed in the complex vocabulary of the filmic arts.พวกเธออาจไม่เข้าใจ สัญลักษณ์ใน ศิลปะภาพยนตร์
You didn't miss anything-- this guy's vocabulary does not stray too far from the word "lawyer."นายไม่ได้พลาดอะไรหรอก - หมอนี่พูดเป็นแต่คำว่าทนาย
And I choose to believe that you called me Webster because of my vocabulary not because of my height and race.และผมเลือกที่จะเชื่อว่าคุณเรียกฉันว่า เว็บสเตอร์เพราะคำศัพท์ของฉัน ... - ... ไม่ได้เพราะความสูงและการแข่งขันของฉัน
Don't even think about using that vocabulary in front of your father.อย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับการใช้ท คำศัพท์ที่อยู่ในหน้าของคุณพ่อของคุณ.
What kind of partner? ♪ Conversation's not my thing ♪ ♪ Small talk's not in my vocabularyคู่หูแบบไหน การแข่งรอบรองฯฝั่งตะวันออก

vocabulary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生词卡[shēng cí kǎ, ㄕㄥ ㄘˊ ㄎㄚˇ, 生词卡 / 生詞卡] vocabulary flashcard
生词本[shēng cí běn, ㄕㄥ ㄘˊ ㄅㄣˇ, 生词本 / 生詞本] vocabulary notebook
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 词汇 / 詞彙] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes)
词语汇[cí yǔ huì, ㄘˊ ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ, 词语汇 / 詞語彙] vocabulary
语汇[yǔ huì, ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ, 语汇 / 語彙] vocabulary

vocabulary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボキャブラリー[, bokyaburari-] (n) vocabulary
単語帳[たんごちょう, tangochou] (n) vocabulary notebook; ring of vocabulary flash cards
単語篇[たんごへん, tangohen] (n) glossary; vocabulary
単語表[たんごひょう, tangohyou] (n) vocabulary word list
基本語[きほんご, kihongo] (n) basic vocabulary item
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] (n) glossary; vocabulary
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
表現語彙[ひょうげんごい, hyougengoi] (n) {ling} (See 理解語彙) active vocabulary
語彙力;語い力[ごいりょく, goiryoku] (n) (the extent of) one's vocabulary
単語[たんご, tango] (n,adj-no) {ling} word; vocabulary; (usually) single-character word; (P)
語彙[ごい, goi] (n,adj-no) {ling} vocabulary; lexicon; lexis; terminology; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary

vocabulary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำใหม่[n. exp.] (kham mai) EN: new vocabulary ; neologism FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]
คำสแลง[n. exp.] (kham salaēn) EN: slang ; crude vocabulary FR:
คำศัพท์[n.] (khamsap) EN: vocabulary ; glossary ; word FR: mot [m] ; termes [mpl] ; vocabulaire [m]
คำศัพท์เบื้องต้น[n. exp.] (khamsap beū) EN: elementary vocabulary FR: vocabulaire élémentaire [m]
คำศัพท์ช่าง[n. exp.] (khamsap chā) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
คำศัพท์พื้นฐาน[n. exp.] (khamsap phe) EN: basic vocabulary FR: vocabulaire élémentaire [m] ; vocabulaire de base [m]
คำศัพท์เศรษฐกิจ[n. exp.] (khamsap sēt) EN: business vocabulary FR:
คำศัพท์ทางด้านเทคนิค[n. exp.] (khamsap thā) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
คำศัพท์ทางการแพทย์[n. exp.] (khamsap thā) EN: medical vocabulary FR: termes médicaux [mpl]
คำศัพท์ธุรกิจ[n. exp.] (khamsap thu) EN: business terms ; business vocabulary FR:
สแลง[n.] (salaēng) EN: slang ; crude vocabulary FR: vulgaire ; grossier
ศัพท์[n.] (sap) EN: word ; dictionary entry ; vocabulary ; glossary ; word list ; terminology FR: mot [m] ; terme [m] ; vocabulaire [m] ; glossaire [m]
ศัพท์ช่าง[n. exp.] (sap chāng =) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
ศัพท์การตลาด[n. exp.] (sap kāntalā) EN: business vocabulary FR:
ศัพท์พื้นฐาน[n. exp.] (sap pheūnth) EN: basic vocabulary FR: vocabulaire élémentaire [m] ; vocabulaire de base [m]
ศัพท์แสง[n. exp.] (sap saēng) EN: vocabulary ; words ; jargon ; lingo ; terms FR: jargon [m]
ศัพท์ธุรกิจ[n. exp.] (sap thuraki) EN: business terms ; business vocabulary FR:

vocabulary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vokabelbuch {n}vocabulary book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocabulary
Back to top