ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermouth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermouth*, -vermouth-

vermouth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vermouth (n.) เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม Syn. vermuth, wine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's some brandy and vermouth and port wine and scotch in here, and also a little bit of Kool-Aid and some crumbled-up Oreos.มันผสมบรั่นดี ไวน์ขาว และพอร์ทไวน์ และเหล้าสก๊อตซ์ด้วย แล้วก็ผสมคูล-เอด อีกนิดหน่อย และไอ้ที่กรุบๆ นั่นก็ โอรีโอ้
Would you like those olives with some gin and vermouth?จะเอามะกอกเสิร์ฟพร้อมเหล้ายินกับเวอเมาธ์มั้ยล่ะ?
Kina Ole, which is not very vermouth.ทีน่า เอล, ขนาดกำลังพอดี
Oh, I just remembered. Mike wants vermouth.โอ้ ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ ไมค์อยากได้เวอร์เมาท์น่ะ
Stirred for 10 seconds while glancing it an unopened bottle of vermouth.คนแค่ 10 วินาทีก็พอ และวางเปลือกเวอร์มุตที่ไม่ได้เปิด

vermouth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜本内[Dù běn nèi, ㄉㄨˋ ㄅㄣˇ ㄋㄟˋ, 杜本内 / 杜本內] Dubonnet (name); Dubonnet (red vermouth aperitif wine)
味美思酒[wèi měi sī jiǔ, ㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄙ ㄐㄧㄡˇ, 味美思酒] vermouth (loan word), Italian spiced fortified wine

vermouth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルモット[, berumotto] (n) vermouth (fre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermouth
Back to top