ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variola

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variola*, -variola-

variola ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variola (n.) ไข้ทรพิษ Syn. smallpox
English-Thai: HOPE Dictionary
variola(วะไร'อะละ) adj. เกี่ยวกับโรคไข้ทรพิษ (โรคฝีดาษ), Syn. smallpox
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
variola; smallpoxโรคไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

variola ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天花病毒[tiān huā bìng dú, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 天花病毒] variola virus

variola ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痘瘡;御厄[とうそう(痘瘡);もがさ(痘瘡)(ok);おやく(ok), tousou ( tou kasa ); mogasa ( tou kasa )(ok); oyaku (ok)] (n,adj-no) smallpox; variola
薔薇羽太[ばらはた;バラハタ, barahata ; barahata] (n) (uk) yellow-edged lyretail (species of fish, Variola louti); lyretail grouper
バリオレートテンジクザメ[, bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia)
天然痘[てんねんとう, tennentou] (n) smallpox; variola; (P)
疱瘡[ほうそう;いもがさ(ok);いもかさ(ok), housou ; imogasa (ok); imokasa (ok)] (n) (1) (col) (See 痘瘡) smallpox; variola; (2) pockmark; pock
痘痕;痘[いも, imo] (n) (1) (col) (abbr) (See いもがさ) smallpox; variola; (2) pockmark; pock

variola ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pocken {pl} [med.]smallpox; pox; variola

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variola
Back to top