ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluble*, -voluble-

voluble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluble (adj.) พูดคล่องแคล่ว See also: พูดมาก, ช่างพูด Syn. talkative, glib
English-Thai: HOPE Dictionary
voluble(วอล'ลิวเบิล) adj. พูดจาคล่องแคล่ว,พูดมาก., See also: volubility n. volubly adv.

voluble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na,n) talkative; voluble
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
口八丁[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent

voluble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
พูดจ้อ[adj.] (phūt jø) EN: talkative ; loquacious ; voluble FR: bavard ; loquace ; volubile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluble
Back to top