ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacillant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacillant*, -vacillant-

vacillant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacillant (adj.) ซึ่งโอนไปเอนมา Syn. wavering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacillant
Back to top