ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valorous*, -valorous-

valorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valorous (adj.) กล้าหาญ See also: องอาจ, อาจหาญ Syn. brave, courageous, unafraid Ops. cowardly, fearful
valorousbrave (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
valorously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
valorousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage
English-Thai: HOPE Dictionary
valorous(แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ., See also: valorously adv., Syn. brave
English-Thai: Nontri Dictionary
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.

valorous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent

valorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valorous
Back to top