ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verify*, -verify-

verify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verify (vt.) พิสูจน์ว่าเป็นความจริง See also: ตรวจสอบความจริง Syn. check, corroborate Ops. contradict, repudiate
verify (vt.) ยืนยันความถูกต้อง See also: ยืนยันว่าเป็นจริง Syn. ascertain, confirm Ops. deny, disprove
verifying (adj.) ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้ See also: ซึ่งตรวจสอบได้, ซึ่งยืนยันได้ Syn. probable, testable
English-Thai: HOPE Dictionary
verify(เว'ริไฟ) vt. พิสูจน์ความจริง,ตรวจสอบความเป็นจริง,ยืนยันความเป็นจริง,ค้นหาความจริง., See also: verifiabiliry n. verifiable adj. verifier n., Syn. test,weigh,assay
English-Thai: Nontri Dictionary
verify(vt) ตรวจสอบ,พิสูจน์,ทดสอบ,ค้นหาความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verifyทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verifyทวนสอบตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจทาน (v.) verify See also: check
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย
It's to verify your credit information. It's confidential.เพื่อเช็คบัตรเครดิตของคุณ เป็นความลับ
We'll have to get a navy doc to verify that.ในหนังผู้ก่อการร้ายเอาอาวุธมาจากตรงนี้
As you might've heard, I'm here to verify the whereabouts of a young girl.คงจะรู้กันแล้ว ฉันมาสืบหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
We verify at 9:30 tomorrow morning.เช็คจะผ่านพรุ่งนี้ 9 โมงครึ่ง
I will send Dharma to your village to verify your story.ข้าจะส่งธรรมะไปที่หมู่บ้านของเจ้า เพื่อตรวจสอบเรื่องราวของเจ้า
But anything, or anyone, that could verify your story is either gone, missing or dead.แต่ทุกอย่าง ทุกคนที่จะยืนยันเรื่องคุณได้ ถ้าไม่หาย หาไม่เจอ ก็ตายไปแล้ว
Because the inventory is an important task, we have to verify half of the stock from the counter and the backstore in one timeเพราะว่าการนับสินค้าในสต๊อกเนี่ยเป็นงานสำคัญมากนะ เราต้องตรวจสอบครึ่งหนึ่งของสต๊อกจากหน้าเคาเตอร์ และ backstore ในเวลาเดียวกัน
We'll release you once the family members are here to verify the identities.เราจะปล่อยตัวนายก็ต่อเมื่อมีญาติมายืนยัน
I have to verify and duplicate these results.ผมต้องยืนยัน กับทำสำเนาพวกผลลัพธ์

verify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, 确认 / 確認] confirm; verify
[zhèng, ㄓㄥˋ, 証] prove, confirm, verify; proof
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)

verify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベリファイ[, berifai] (n) verify
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query
証す[しょうす, shousu] (v5s) to prove; to verify
勘合[かんごう, kangou] (n,vs) checking and verifying
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P)
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of
証す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 証する) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise
証する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise

verify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize ; verify FR:
พิสูจน์[v.] (phisūt) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show FR: prouver ; vérifier ; démontrer
พิสูจน์ยืนยัน[v. exp.] (phisūt yeūn) EN: verify FR:
สอบ[v.] (søp) EN: examine ; test ; verify ; investigate FR: examiner ; vérifier
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect ; examine ; monitor FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ตรวจทาน[v.] (trūatthān) EN: verify FR: vérifier
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verify
Back to top