ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valuableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valuableness*, -valuableness-

valuableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valuableness (n.) ความมีคุณค่า

valuableness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeit {f}valuableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valuableness
Back to top