ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verminously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verminously*, -verminously-

verminously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verminously (adv.) คล้ายพยาธิ

verminously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlaust {adv}verminously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verminously
Back to top