ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulturine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulturine*, -vulturine-

vulturine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulturine (adj.) เกี่ยวกับอีแร้ง See also: คล้ายอีแร้ง
vulturine (adj.) เอาเปรียบ Syn. rapacious, predatory
English-Thai: HOPE Dictionary
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง,ชอบปล้นสะดม,ละโมบ,โลภ., Syn. vulturous,vulturish

vulturine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geierperlhuhn {n} [ornith.]Vulturine Guineafowl
Kahlkopfpapagei {m} [ornith.]Vulturine Parrot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulturine
Back to top