ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virulently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virulently*, -virulently-

virulently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virulently (adv.) อย่างมีพิษรุนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virulently
Back to top