ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vie*, -vie-

vie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vie (vi.) แข่งขัน Syn. compete, rival, strive, compete
vie (vt.) นำเข้าแข่งขัน
vie for (phrv.) แข่งขันเพื่อ
vie in (phrv.) เข้าร่วมแข่งขัน
vie with (phrv.) แข่งขันกับ
Vienna (n.) เมืองเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าของออสเตรีย
Viennese (adj.) เกี่ยวกับกรุงเวียนนา See also: เกี่ยวกับลักษณะของเวียนนา
Viennese (n.) ชาวเวียนนา
Vientiane (n.) เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
vier (n.) ผู้เข้าแข่งขัน
Viet Cong (n.) ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์ See also: เวียดกง (ช่วงปีค.ศ.1954-1976) Syn. communist, Vietcong
Vietcong (n.) เวียดกง See also: (ทหารคอมมิวนิสต์ในเวียดตามใต้ที่รบกับทหารเวียดนามเหนือ ในช่วงปีค.ศ 1954-1976)
VietCong (n.) ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์ See also: เวียดกง (ช่วงปีค.ศ.1954-1976) Syn. communist, Viet cong
Vietminh (n.) กองทัพเวียดนามที่รบเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น&ฝรั่งเศสที่แหลมอินโดจีน
Vietnam (n.) ประเทศเวียดนาม
Vietnamese (adj.) เกี่ยวกับเวียดนามหรือชาวเวียดนาม
Vietnamese (n.) ชาวเวียดนาม See also: ภาษาเวียดนาม
view (n.) การมอง Syn. look, glimpse
view (n.) ระยะที่มองเห็น
view (n.) ภาพทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น Syn. landscape, illustration
view (n.) มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view (n.) ความคิดเห็น See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น Syn. belief, viewpoint, opinion
view (n.) การสำรวจ See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view (vt.) พิจารณา See also: เพ่งพินิจ Syn. observe, inspect
view (vt.) มีความคิดเห็น
view (vt.) ดูโทรทัศน์ Syn. see
viewer (n.) ผู้ดู See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์ Syn. observer, onlooker, beholder
viewer (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners
viewfinder (n.) เครื่องจับภาพ See also: เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา Syn. finder
viewpoint (n.) ทัศนคติ See also: ความคิดเห็น, มุมมอง Syn. point of view, perspective, attitude
viewpoint (n.) สถานที่ที่ใช้ดู See also: ตำแหน่งที่มองดู
English-Thai: HOPE Dictionary
vie(ไว) vi. แข่งขัน,ประชัน,ชิง,แข่ง. vt. นำเข้าแข่งขัน., Syn. contend,compete
vienna(วีเอน'นะ) n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของ Austria (capital of Austria)
viennese(วีอะนีซ',-นีส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของกรุงเวียนนา. n. ชาวเวียนนา
vientiane(เวียนจัน') n. เมืองเวียงจันทน์
vietnam(เวียตนาม',-แนม') n. ประเทศเวียดนามประกอบด้วย Annam Tonkin และ Cochin-China สมัยก่อน, Syn. Viet Nam
vietnamese(เวียตนะมีซ') n. ชาวเวียดนาม,ภาษาเวียดนาม (เป็นภาษาAustroasiaticภาษาหนึ่ง) . adj. เกี่ยวกับเวียดนาม หรือชาวเวียดนาม pl. Vietnamese
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
vie(vi) ชิงดี,ประชัน,แข่งขัน
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
Vietnamเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnameseชาวเวียดนาม [TU Subject Heading]
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ญวน (n.) Vietnamese Syn. เวียตนาม
เวียตนาม (n.) Vietnamese
ขนมเบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe
เบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe Syn. ขนมเบื้องญวน
การเดา (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การคาดการณ์
ความคาดหมาย (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การเดา, การคาดการณ์
ทิวทัศน์ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
ทิวภาพ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
วิว (n.) view See also: landscape, panorama, perspective, scene Syn. ทิวทัศน์
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
จุดชมวิว (n.) view point
มุมมอง (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ
แง่คิด (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ทรรศนะ
การเห็น (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, ทรรศนะ
ทรรศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective Syn. ความเห็น, ทัศนะ
ทัศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ทัศน์ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
Soviet Union (n.) ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics) Syn. Soviet Union, USSR
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I've been to the moviesฉันไปดูหนังมา
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
How often do you go to the movie?คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน?
He never misses a chance to see a movieเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
C'est la vie say the old folks It goes to show you never can tellc'est ลาแย่งบอกว่าคนเก่ามันไปเพื่อแสดงคุณไม่สามารถบอกได้
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง
It's not uncommon for different departments to vie for funds for exhibits, is it, Mr. Turnbull?มันไม่เป็นปกติสำหรับ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่จะได้มาซึ่งกองทุนสำหรับ การจัดแสดงใช่มั้ยคุณเทิร์นบูล?
Before you, 18 cons vie for their freedom.ก่อนที่คุณจะ, 18 cons แย่งเสรีภาพของพวกเขา
Tomorrow only ten will move on to Showcase, where they'll vie for the National Championship.พรุ่งนี้จะเหลือแค่ 10 ทีมที่จะได้แสดง ในที่ที่แข่งประกวดแชมป์ระดับชาติ
Because tonight, on this stage, 24 of Panem's brightest stars will vie for the ultimate crown.เพราะคืนนี้ บนเวทีนี้ ดาวเด่นทั้ง 24 ดวงของเรา จะมาเรียกคะแนนเสียง
Has the king really brought all these wealthy women here to vie to purchase his son?มีกษัตริย์เชิญ หญิงร่ำรวยเหล่านี้มาที่นี่ เพื่อให้มาแข่งประมูล ซื้อลูกชายของเขาหรือ
C'est la vie Mon amiแล้วจะรู้แหละเจ้าหนู
Patrick said Bonne Vie unsalted chips are made in Florange.แพทริกบอกว่า มันฝรั่งทอดไม่ใส่เกลือ ยี่ห้อ บอนน์ วี ผลิตที่ฟลอรองจ์
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ

vie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, 争夺 / 爭奪] fight over; contest; vie over
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, 角度] angle; point of view
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 亚美尼亚 / 亞美尼亞] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
阿塞拜疆[Ā sài bài jiāng, ㄚ ㄙㄞˋ ㄅㄞˋ ㄐㄧㄤ, 阿塞拜疆] Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
灼见[zhuó jiàn, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, 灼见 / 灼見] brilliant views
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 镜头 / 鏡頭] camera shot (in a movie etc); scene
动漫[dòng màn, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄢˋ, 动漫 / 動漫] cartoons (movies)
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, 占城 / 佔城] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
影院[yǐng yuàn, ˇ ㄩㄢˋ, 影院] cinema; movie theater
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, 放映室] cinema room; viewing room
电影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄩㄢˋ, 电影院 / 電影院] cinema; movie theater
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, 竞相 / 競相] competitive; eagerly; to vie
全貌[quán mào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄠˋ, 全貌] complete picture; full view
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
卧虎藏龙[Wò hǔ cáng lóng, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, 卧虎藏龙 / 臥虎藏龍] Crouching Tiger, Hidden Dragon, movie by Ang Lee 李安
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 记录片 / 記錄片] documentary movie or TV program
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board

vie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
励み合う[はげみあう, hagemiau] (v5u) to vie with another; to emulate each other
向こうを張る[むこうをはる, mukouwoharu] (exp,v5r) to vie with one's opponent
競い合う[きそいあう, kisoiau] (v5u) to compete with; to vie for
競り合う(P);競合う[せりあう, seriau] (v5u,vi) to struggle for; to compete with; to vie with; (P)
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
アオザイ[, aozai] (n) ao dai (traditional Vietnamese dress) (vie
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer
ウィーンアピール[, ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal
ウィーン学団[ウィーンがくだん, ui-n gakudan] (n) Vienna Circle
ウインナ[, uinna] (n) Wiener; Viennese
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage
ウインナコーヒー[, uinnako-hi-] (n) Vienna coffee
ウインナワルツ[, uinnawarutsu] (n) Viennese waltz (wasei
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War)
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
キン族;京族[キンぞく, kin zoku] (n) Kinh (people); Vietnamese (people)
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955)
クラヴィーア;クラビア;クラヴィア;クラビーア[, kuravi-a ; kurabia ; kuravia ; kurabi-a] (n) clavier
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
スニークプレビュー[, suni-kupurebyu-] (n) sneak preview
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release
モザイクビュー[もざいくびゅー, mozaikubyu-] Mosaic View
ラビー[らびー, rabi-] Lavie
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies)
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)
投影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview
書評[しょひょう, shohyou] review
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
業務概要[ぎょうむがいよう, gyoumugaiyou] task overview
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] functional overview
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view

vie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บรั่นดี[n.] (barandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวา[n.] (chīwā) EN: life FR: vie [f]
ชีวาลัย[n.] (chīwālai) EN: life FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวันตราย[n.] (chīwantarāi) EN: life FR: vie [f]
ชีวาตม์[n.] (chīwāt) EN: FR: vie d'une plante [f]
ชีวี[n.] (chīwī) EN: life FR: vie [f]
ชีวิน[n.] (chīwin) EN: life FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตไฮโซ[n. exp.] (chīwit hai-) EN: FR: vie de riche [f]
ชีวิตคู่[n. exp.] (chīwit khū) EN: FR: vie de couple [f]
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang) EN: life afterr death FR: une vie après la mort
ชีวิตมนุษย์[n. exp.] (chīwit manu) EN: FR: vie humaine [f]
ชีวิตมีขึ้นมีลง[xp] (chīwit mī k) EN: Life has its ups and downs. FR: Dans la vie il y a des hauts et des bas.
ชีวิตพัง[n. exp.] (chīwit phan) EN: FR: vie brisée [f] ; vie ruinée [f]
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit praj) EN: daily life ; everyday life FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taen) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony FR: vie de famille [f]
ชีวิตทันสมัย[n. exp.] (chīwit than) EN: FR: vie moderne [f]
ช่วงชีวิต[n. exp.] (chūang chīw) EN: FR: durée de vie [f]
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)

vie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of)
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Überprüfung {f}review
Vogelperspektive {f}bird's-eye view
Buchbesprechung {f}book review
Fallbesprechung {f}case review
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate
Meinungsaustausch {m}change of views
Bildschirmtextsystem {m}viewdata
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris)
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead
entscheidend; ausschlaggebend {adj} | entscheidender; ausschlaggebender | am entscheidensten; am ausschlaggebendstendecisive | more decisive; decisivier | most decisive; decisiviest
Designprüfung {f}design review
langsam; zögernd; trödelnd {adj} | sich viel Zeit lassen beidilatory | to be dilatory in
Stadtteil {m}; Stadtviertel
Vervielfältigungsapparat {m} | Vervielfältigungsapparate
Erstbegutachtung {f}initial review
Außenansicht {f}exterior view
Farthing {m}; Viertelpenny
Film {m} (TV; Kino)film; movie [Am.]
Forstrevier {n} | Forstreviere
Viermächtebesprechung {f} | Viermächtebesprechungen
Vierzeiler {m} | Vierzeiler
Viererspiel {n} | Viererspiele
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Viehbremse {f} | Viehbremsen
Fresser {m}; Vielfraß
toll {adj} | toller | am tollstengroovy | groovier | grooviest
Gutachter {m}censor; reviewer
Innenansicht {f}interior view
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector
Interview {n}interview
Interviewer {m}; Interviewerin
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vie
Back to top