ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violability*, -violability-

violability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violability (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด

violability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 不可侵犯] inviolable; inviolability
不可侵犯权[bù kě qīn fàn quán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, 不可侵犯权 / 不可侵犯權] inviolability

violability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P)

violability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unantastbarkeit {f}inviolability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violability
Back to top