ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viticulture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viticulture*, -viticulture-

viticulture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viticulture (n.) การปลูกองุ่น See also: การเพาะเลี้ยงองุ่น Syn. viniculture
viticulture (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกองุ่น See also: ศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงองุ่น Syn. viniculture
English-Thai: HOPE Dictionary
viticulture(วิท'ทะคัล'เชอะ) n. การปลูกองุ่น,การเพาะเลี้ยงองุ่น., See also: viticultural adj. viticulturer,viticulturist n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viticultureการปลูกองุ่น [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viticulture
Back to top