ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vertebrae

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vertebrae*, -vertebrae-

vertebrae ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vertebrae (n.) คำนามพหูพจน์ของ vertabra See also: กระดูกสันหลัง Syn. spinal column
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the pandemonium that followed, my upper vertebrae got severedผมถูกสายลับพวกมันลอบทำร้าย
Yeah, they're attracted to the heat when they're cold, plus, they got collapsible vertebrae or some deal, so they can squeeze through a crack yea big, if they're determined.- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน แถมยังมีกระดูกสันหลังงอได้อะไรเนี่ย ทำให้มันมุดรอยแยกได้ตามใจ
I was able to repair your husband's vertebrae and relieve the pressure from his spine.ผมซ่อมแซมส่วนกระดูกสันหลังของสามีคุณได้ และได้ทำการลดความดันลง
Still no cause of death, but the damage the cartilage and lumbar vertebrae definitely indicate torture.ยังไม่ใช่สาเหตุการตาย แต่ความเสียหาย จากกระดูกข้อต่อ และกระดูกสันหลัง ทำให้รู้ว่าเขาถูกทรมาน
The force it takes to dislodge those vertebrae is massive.กำลังที่ใช้บีบเค้นจนกระดูกข้อต่อสันหลัง แยกออกจากกันนั้นต้องมีอย่างมหาศาล
Yeah, but this damage to the cervical vertebrae is not postmortem.ถูก แต่ความเสียหายเหล่านี้ ยังไม่รวมไปถึงกระดูกสันหลัง ที่ยังไม่ได้ชัณสูตร
The armor is being contaminated at the cervical vertebrae block!เกราะบริเวณไขสันหลังของ 01 กำลังถูกเจาะ!
The fusion of the vertebrae could indicate an injury to the spinal cord.การเชื่อมของกระดูกสันหลัง แสดงถึงการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลัง
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน
And cervical vertebrae are pretty much toast.และกระดูกคอก็หลุดออก
Before your fifth vertebrae becomes sixth.ก่อนที่กระดูกสันหลังที่ห้าจะหัก
Who knows where the fifth vertebrae is?คนรู้ไหมว่ากระดูกสันหลังข้อที่ห้าอยู่ตรงไหน?

vertebrae ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, 颈椎 / 頸椎] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals

vertebrae ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
椎骨[ついこつ, tsuikotsu] (n,adj-no) vertebra; vertebrae
胸椎[きょうつい, kyoutsui] (n) thoracic vertebra; thoracic vertebrae
腰椎[ようつい, youtsui] (n,adj-no) lumbar vertebrae
頸椎;頚椎[けいつい, keitsui] (n) cervical vertebrae

vertebrae ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
กระดูกสันหลังส่วนเอว[n. exp.] (kradūksanla) EN: lumbar vertebrae (pl.) FR: vertèbre lombaire [f]
กระดูกสันหลังส่วนคอ[n. exp.] (kradūksanla) EN: cervical vertebrae FR: vertèbre cervicale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vertebrae
Back to top