ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vowel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vowel*, -vowel-

vowel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vowel (n.) เสียงสระ
vowel (n.) อักษรแทนเสียงสระ
English-Thai: HOPE Dictionary
vowel(เวา'เอิล) n.,adj. เสียงสระ,สระ, See also: vowely,vowelly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
vowel(n) สระ,เสียงสระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vowelสระ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vowelsสระ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวิสรรชนีย์ (v.) write the vowel ´ะ´ See also: jot down the double dots ะ in Thai
ฟันหนู (n.) two strokes placed on the vowel sign ( )
สระเอ (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระแอ
สระแอ (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระเอ
สระโอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ
หันอากาศ (n.) the vowel sign Syn. ไม้หันอากาศ, ไม้ผัด
อรรธสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant Syn. อัฒสระ
อัฒสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant
ไม้ผัด (n.) Thai vowel mark See also: Thai vowel symbol Syn. ไม้หันอากาศ
ไม้ม้วน (n.) Thai vowel symbol See also: Thai vowel mark
ไม้หน้า (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระเอ, สระแอ
ไม้หันอากาศ (n.) a vowel symbol of Thai writing system Syn. ไม้ผัด
ไม้โอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ Syn. สระโอ
ไม้ไต่คู้ (n.) the short vowel marker of Thai writing system represented by ๘
สระ (n.) vowel See also: sound Syn. เสียงสระ
เสียงสระ (n.) vowel See also: sound
รูปสระ (n.) vowel letter See also: a letter which represents a vowel sound Syn. สระ
พินทุ (n.) vowel mark Syn. รูปสระอิ, สระอิ
รูปสระอิ (n.) vowel mark Syn. สระอิ
สระอิ (n.) vowel mark Syn. รูปสระอิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a gun barrel between your teeth. you speak only in vowels.หลังจากการรักษาด้วยฮอร์โมน เขาก็เริ่มมีหน้าอก
Greek vowel, four letters, beginning with "I."เสียงสระภาษากรีก 4 ตัวอักษรNเริ่มต้นด้วยอักษร ที
Including "m"? All the vowels.รวมทั้ง "m" สระทั้งหมด
Bengali has 14 different vowels.คนบังกลาเทศ มีการออกเสียงสระถึง 14 เสียง
Anyone who can shout vowels at an open window can learn to deliver a speech.- ปล่อยคำพูดออกมา - ไม่ มันไม่ได้ผลหรอก
Lots of clicks and vowels.เป็นอย่างมากเพื่อให้ตกลงกันได้
All caps except the vowels.ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นตัวสระ
Oh, for Christ's sake. Would you buy a frickin' vowel? Go!โอ้,พระเจ้า\ คงจะซื้อไว้เยอะโคตรๆ ไปเลย!
Uh, her -- her name begins with a vowel, "a," "e," "a" --เอ่อ.ชื่อของเด็ก.. ขึ้นต้นด้วย.. เอ..

vowel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韵头[yùn tóu, ㄩㄣˋ ㄊㄡˊ, 韵头 / 韻頭] leading vowel of diphthong (i.e. the first vowel i, u or ü in diphtongs such as iang, uang, üan etc)
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , 卷舌元音] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , 卷舌元音 / 捲舌元音] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)
元音失读[yuán yīn shī dú, ㄩㄢˊ ㄕ ㄉㄨˊ, 元音失读 / 元音失讀] vowel devoicing
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
元音[yuán yīn, ㄩㄢˊ , 元音] vowel
母音[mǔ yīn, ㄇㄨˇ , 母音] vowel

vowel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese)
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
円唇母音[えんしんぼいん, enshinboin] (n) {ling} rounded vowel
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
合音[ごうおん, gouon] (n) long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
母音交替[ぼいんこうたい, boinkoutai] (n) (1) (obsc) ablaut; vowel gradation; (2) vowel shift
母音動詞[ぼおんどうし, boondoushi] (n) vowel stem verb
語幹形成母音[ごかんけいせいぼおん, gokankeiseiboon] (n) {ling} thematic; thematic vowel
重複母音[じゅうふくぼいん, juufukuboin] (n) geminate vowel
長呼[ちょうこ, chouko] (n,vs) (1) {ling} lengthening a vowel (e.g. as in Kansai dialect); (n) (2) {ling} long sound (esp. long vowel)
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
開音[かいおん, kaion] (n) long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character)
半母音[はんぼいん, hanboin] (n) semivowel
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical)
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P)

vowel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันหนู (–̎)[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
–̎[symb.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง (–่)[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่ FR: signe vocalique –่
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
คำกร่อน[n. exp.] (kham krǿn) EN: colloquial abbreviation ; [word that has undergone vowel reduction] FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
ลากข้าง (–า)[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
–า[symb.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
ไม้หันอากาศ (–ั)[n. exp.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
–ั[symb.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
ไม้มลาย (ไ-)[n.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไ-[symb.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไม้ม้วน (ใ-)[n.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ใ-[symb.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ไม้หน้า (เ,- แ-)[n.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) ; vowel mark แ- (aē) FR: symbole vocalique เ- (ē) ; symbole vocalique แ- (aē)
เ-[symb.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) FR: symbole vocalique เ- (ē)
แ-[symb.] (mainā) EN: vowel mark แ- (aē) FR: symbole vocalique แ- (aē)
ไม้โอ (โ-)[n.] (māi-ō) EN: vowel mark โ- (ō) FR: symbole vocalique โ- (ō)
โ-[symb.] (māi-ō) EN: vowel mark โ- (ō) FR: symbole vocalique โ- (ō)
ไม้ผัด (–ั)[n.] (māiphat) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[symb.] (māiphat) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
ไม่ประวิสรรชนีย์[v. exp.] (mai prawisa) EN: not add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: ne pas ajouter la voyelle 'ะ'
ไม้ไต่คู้ (–็)[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็ FR: signe de vocalique brève –็
–็[symb.] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็ FR: signe de vocalique brève –็
นมนาง[n.] (nomnāng) EN: vowel mark -ะ (a) FR: symbole vocalique -ะ (a)
พินทุ (–ิ)[n.] (phinthu) EN: vowel mark –ิ (i) FR: symbole vocalique –ิ (i)
–ิ[n.] (phinthu) EN: vowel mark –ิ (i) FR: symbole vocalique –ิ (i)
ประวิสรรชนีย์[v.] (prawisancha) EN: write the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) ; add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: écrire la voyelle 'ะ' ; ajouter la voyelle 'ะ'
รัสสระ[n.] (ratsasara) EN: short vowel ; short sounding vowel FR:
รูปสระ[n.] (rūpsara) EN: vowel letter FR: symbole vocalique [m]
สัมผัสสระ[n. exp.] (samphat sar) EN: vowel rhyme FR:
สระ[n.] (sara) EN: vowel ; sound FR: voyelle [f] ; vocalique [f]
สระอะ (-ะ) = สระ อะ (-ะ)[n. exp.] (sara a) EN: “a” vowel FR: voyelle “a” [f]
สระอา (-า) = สระ อา (-า) [n. exp.] (sara ā) EN: “ā” vowel FR: voyelle “ā” [f]
สระแอะ (แ-ะ) = สระ แอะ (แ-ะ)[n. exp.] (sara ae) EN: “ae” vowel FR: voyelle “ae” [f]
สระแอ (แ-) = สระ แอ (แ-)[n. exp.] (sara aē) EN: “aē” vowel FR: voyelle “aē” [f]
สระไอ (ไ-) = สระ ไอ (ไ-)[n. exp.] (sara ai) EN: “ai” vowel FR: voyelle “ai” [f]
สระใอ (ใ-) = สระ ใอ (ใ-)[n. exp.] (sara ai) EN: “ai” vowel FR: voyelle “ai” [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vowel
Back to top