ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaccine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaccine*, -vaccine-

vaccine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaccine (n.) วัคซีน See also: สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน Syn. antibody, antitoxin
vaccine (adj.) เกี่ยวกับวัคซีน
English-Thai: HOPE Dictionary
vaccine(แวคซีน',แวค'ซีน,แวค'ซิน) n.,adj. วัคซีน,
English-Thai: Nontri Dictionary
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vaccineวัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัคซีน (n.) vaccine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์
A vaccine had an unintended side effect.วัคซีนมีผลข้างเคียง ที่เราไม่ได้คาดคิด
If all goes well we'll have a vaccine soon.ถ้างานนี้ลุล่วง เราก็จะได้วัคซีนมารักษา
He wouldn't have been able to take your memory unless the vaccine worked.เขาคงเอาความทรงจำคุณไปไม่ได้ นอกเสียจากว่าวัคซีนจะได้ผล
30 years ago, we had to shut down Research on a vaccine which could Disable your powers.30ปี ที่แล้ว เราต้องหยุดการวิจัย วัคซีนที่จะทำลายพลังของคุณได้ลงไป
The world of medicine has seen its share of miracle cures from the polio vaccine to heart transplants.วิทยาศาสคร์ได้ค้นพบวิธีการรักษาแสนมหัศจรรย์ ตั้งแต่วัคซีนโปลิโอไปจนถึงการปลูกถ่ายหัวใจ
Ηe's the one Who developed a vaccine for the virus which you, in particular, are so familiar with.เขาคือผู้ที่พัฒนาวัคซีนแก้ไวรัส ซึ่งเธอ... ในทางเทคนิคแล้วคุ้นเคยดี
The U.S. Government obtained permission from Indian authorities to administer the T-virus vaccine to the nearby communities.รัฐบาลสหรัฐได้รับอนุมัติจากเบื้องบนของทางอินเดีย ให้จัดการเรื่องวัคซีนสำหรับประเทศใกล้เคียง
A vaccine secretly developed by WilPharma.วัคซีนนั้นถูกพัฒนาอย่างลับๆโดยวิลฟาร์มา
Why the hell didn't you break out the vaccine for this?งั้นทำไมนายถึงไม่เอาวัคซีนมาให้พวกเราก่อนละ?
Ηow much vaccine is left?เหลือวัคซีนอยู่เท่าไหร่
Everything We brought today was all we were able to scrape together from vaccine samples inside the company.ที่เอามานี่คือทั้งหมดที่ผลิตได้ จากตัวอย่างวัคซีนในห้องแล็บของบริษัท

vaccine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炭疽菌苗[tàn jū jūn miáo, ㄊㄢˋ ㄐㄩ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 炭疽菌苗] anthrax vaccine
卡介苗[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, 卡介苗] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine
霍乱菌苗[huò luàn jūn miáo, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 霍乱菌苗 / 霍亂菌苗] cholera vaccine
登革疫苗[dēng gé yì miáo, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, 登革疫苗] dengue vaccine
鼠疫菌苗[shǔ yì jūn miáo, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 鼠疫菌苗] plague vaccine
疫苗[yì miáo, ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, 疫苗] vaccine

vaccine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
インフルエンザワクチン[, infuruenzawakuchin] (n) flu vaccine; influenza vaccine
エイズワクチン[, eizuwakuchin] (n) AIDS vaccine
コンピューターワクチン[, konpyu-ta-wakuchin] (n) computer vaccine
セービンワクチン[, se-binwakuchin] (n) Sabin vaccine (for polio)
ソークワクチン[, so-kuwakuchin] (n) Salk vaccine
ポリオワクチン[, poriowakuchin] (n) polio vaccine (ger
ワクチン[, wakuchin] (n,adj-no) vaccine (ger
不活化ワクチン[ふかつかワクチン, fukatsuka wakuchin] (n) inactivated vaccine
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis)
弱毒ワクチン[じゃくどくワクチン, jakudoku wakuchin] (n) attenuated vaccine
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG

vaccine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลูกฝี[v.] (plūkfī) EN: vaccinate ; get vaccinated ; have a vaccination ; inoculate FR: vacciner ; être vacciné ; recevoir un vaccin ; administrer un vaccin ; inoculer
วัคซีน[n.] (waksīn) EN: vaccine FR: vaccin [m]
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate FR: vacciner ; inoculer
ปลูกวัคซีน[v. exp.] (plūk waksīn) EN: vaccinate FR: vacciner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaccine
Back to top