ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

validation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *validation*, -validation-

validation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
validation (n.) การให้เหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was one of Louis' royal handlers, and your desperate need for literary validation cost me the greatest date of my life.และความต้องการที่จะแยกตัวออกมา ทำให้วรรณกรรมดูมีเหตุมีผล ทำให้ฉันมีวันที่ดีที่สุดของชีวิตฉัน
Yes, sir, it's a real validation of the program.ใช่ครับ นี่คือผลที่แท้จริงของโครงการนี้
One who craves validation and recognition.พวกที่เรียกร้องความสนใจและอยากถูกจดจำ
I just need validation all the time. It's pathetic.ผมแค่หาเครื่องพิสูจน์ตัวเอง มันน่าสมเพช
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ
Thank you, mem... for humble validation.Thank you, mem... for humble validation.
Do you need validation?คุณอยากให้ชี้แจงเหตุผลมั้ยคะ?
Oh, you don't know me, but if you did, you would understand that this is the last place you should look for any type of validation.โอ้ว เธอไม่รู้จักฉันเลยจริงๆ แต่ถ้าคุณรู้ คุณจะเข้าใจว่า นั่นมันเป็นที่สุดท้ายที่คุณควรจะดู
The profile said he needed validation,โปรไฟล์บอกว่าเขาต้องการความมีเหตุผล
Validation. She's here to give you Boston.แน่นอนว่า นางมามอบบอสตันให้เจ้า
I mean, you work so hard, and then all that validation.ฝ่าฟันจนเป็นที่ยอมรับ
I've been waiting a long time for my moment for validation, and this was it.ฉันรอมานานเพื่อให้ถึงเวลาของฉัน ว่ามีคนเห็นคุณค่า และนี่ไงล่ะ

validation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] (n) {comp} validation (test)
有効化[ゆうこうか, yuukouka] (n) {comp} validation
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] (n) {comp} validation test
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation
機械確認[きかいかくにん, kikaikakunin] (n) machine-validation
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test)
有効化[ゆうこうか, yuukouka] validation
確認[かくにん, kakunin] validation
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test

validation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจรับรอง[n. exp.] (kān trūat r) EN: certification ; validation FR: certification [f] ; validation [f]
การตรวจรับรองกระบวนการ[n. exp.] (kān trūat r) EN: validation process FR:

validation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Validierungszertifikat {n}validation certificate
neue Gültigkeit {f}revalidation
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Validierung {f}validation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า validation
Back to top