ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viewer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viewer*, -viewer-

viewer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viewer (n.) ผู้ดู See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์ Syn. observer, onlooker, beholder
viewer (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners
English-Thai: HOPE Dictionary
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
ผู้สัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator Syn. คนสัมภาษณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's take some viewer calls. North Carolina, you're on with Christ of.มารับสายจากผู้ชมกันเลย ชาร์ล็อตต์จากนอร์ธแคโรไลน่า
Oh, sometimes they randomly pick a lucky viewer to be on the show.โอ้ บางที เค้าจะสุ่มเลือก เพื่อจะหาผู้โชคดีออกรายการ
Maybe we'll be viewer 500 million.บางทีพวกเราอาจจะเป็นคนชมรอบที่ห้าร้อยล้านก็ได้
Viewers, the army has just illegall ordered us to land!ดูจากภาพกองทัพได้ออก คำสั่งให้เราออกจากพื้นที่!
Many viewers leave him on all night, for comfort.ผู้ชมเปิดทีวีไว้ทั้งคืนแล้วรู้สึกสบายใจ
Let's remind viewers why Dad was written outing' the first place.ผมจะทบทวนว่าทำไม บทพ่อถึงโดนเขี่ยออกไป
For Truman and for the viewers.ใช่ สำหรับทรูแมนและผู้ชมด้วย
Our viewers are now discovering your face.ผู้ชมได้เห็นหน้าตาของคุณแล้ว
Orders from the network. They said "malaguetas" are too hard for viewers to find.เน็ตเวิร์คสั่งมา มาลาเกต้าคนดูหาซื้อยาก
I entertained viewers everywhere in the '80s, jumping on car hoods.ฉันความบันเทิงผู้ชมทุกที่ในยุค 80, กระโดดในหมวกรถ
I do this for the viewers. We don't point fingers.ผมทำเช่นนี้สำหรับผู้ชม เราไม่ได้นิ้วชี้
I'd like to urge all of our viewers to stay away....ขอให้ทุกท่านได้โปรดอย่าเข้าใกล้...

viewer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访问者 / 訪問者] interviewer
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 审稿人 / 審稿人] reviewer (of a paper)

viewer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer
見巧者[みごうしゃ, migousha] (n) experienced viewer (of theatre, kabuki, etc.); kabuki connoisseur
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer
レビューワー[, rebyu-wa-] (n) reviewer
会見者[かいけんしゃ, kaikensha] (n) interviewer
校閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work
求職係[きゅうしょくがかり, kyuushokugakari] (n) applicant interviewer
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P)
面接者[めんせつしゃ, mensetsusha] (n) (1) interviewer; (2) interviewee
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer

viewer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer FR: spectateur [m]
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview ; interviewer

viewer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrofilmbetrachter {m}microfilm viewer
Gutachter {m}censor; reviewer
Interviewer {m}; Interviewerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viewer
Back to top