ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violation*, -violation-

violation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violation (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. infringement, infraction Ops. legitimation
English-Thai: HOPE Dictionary
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can get him for violation of the Volstead Act and murder.แล้วเราก็จับเขาด้วยข้อหาฆาตกรรม
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ.
If this gets out, it's the violation of publicity.นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ
Attention, you're in violation of U.S. Immigration!ฟังให้ดี คุณละเมิดกฎหมาย เข้าเมืองสหรัฐ !
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways.ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203;

violation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime

violation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオレーション[, baiore-shon] (n) violation
不軌[ふき, fuki] (n) lawlessness; violation of customs
交通違反[こうつういはん, koutsuuihan] (n) traffic violation
干犯[かんぱん, kanpan] (n,vs) infringement; violation
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation
違令[いれい, irei] (n) violation of law
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
強姦[ごうかん, goukan] (n,vs) violation; rape
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence
違背[いはい, ihai] (n,vs) violation; transgression

violation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: criminal offence ; violation FR: violation [f]
การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: violation of the law FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
การละเมิดกฎหมาย[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: law violation ; breach FR: violation de la loi [f]
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: copyright infringement ; infringement of copyright ; copyright violation ; pirating FR: violation du droit d'auteur [f] ; piratage [m]
การละเมิดรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: violation of the Constitution FR: violation de la Constitution [f]
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: intellectual property violation FR:
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: infrigement of patent ; patent violation FR:
การละเมิดสิทธิมนุษยชน[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: human rights violation FR: violation des droits de l’homme [f]
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: FR: violation des droits individuels [f]
สังฆาธิเสส[n.] (sangkhāthis) EN: violation of the commandments FR:

violation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urheberrechtsverletzung {f}copyright violation
Verstoß {m} (gegen)violation (of)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violation
Back to top