ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagrant*, -vagrant-

vagrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagrant (n.) คนจรจัด See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน Syn. bum, drifter, tramp, vagabond Ops. gentleman, toiler, workman
vagrant (adj.) จรจัด See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน Syn. vagabond, homeless, stray
vagrantly (adv.) อย่างร่อนเร่
English-Thai: HOPE Dictionary
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled
English-Thai: Nontri Dictionary
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagrant๑. พเนจร๒. ผู้พเนจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vagrant childrenเด็กจรจัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจรจัด (n.) vagrant See also: vagabond Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน
คนเร่ร่อน (n.) vagrant See also: vagabond Syn. คนพเนจร
จรจัด (adj.) vagrant See also: unsettled, aimless, homeless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we go boss,one of the blues hauled in a vagrant a couple hours ago.หัวหน้าเราได้ เป้สีน้ำเงิน จากพวกจรจัดประมาณ2ชม.ที่แล้ว
Sneaking back into the Buy More like some... vagrant Serpico.ลับๆล่อๆจะเข้าบายมอร์ เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ พวกเร่ร่อน
A long time ago, on the coldest of winter nights, a vagrant came knocking at the door of our shop.เมื่อนานมาแล้ว ในคืนที่หนาวที่สุดในฤดูหนาว, มีคนจรจัดมาเคาะประตูที่ร้านเรา.
I sent you overseas so I can live comfortably someday, instead, you came back as a vagrant.ผมอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหา ขอผมอยู่สบายๆซักวันไม่ได้เหรอครับ แต่เธอกลับมาแบบ เธอมันพวก พเนจร
I have a condo on the Upper East Side, a chateau in Bordeaux, a chalet in Gstaad, and yet, on the word of some vagrant, you believe that I paid to squat in an abandoned building?ผมมีคอนโดในอัฟเปอร์ อิสไซด์ คฤหาสน์ในบอร์คโดว์ กระท่อมบนเขาในเมืองกัสตาร์ด
The local P.D. said that vandals and vagrants have been breaking in.อ้อ,ใช่,ตำรวจท้องที่แจ้งว่า คนจรจัดและพวกชอบทำลายทรัพสิน เคยงัดแงะเข้าไป
It's just that you don't wanna be messing with the vagrants, miss.ก็แค่คุณไม่อยากจะยุ่งกับคนเร่ร่อนหรอก
In the morning, the vagrant...Modified from Truevision Salsa Santana - November 6, 2016

vagrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
[máng, ㄇㄤˊ, 氓] vagrant; ruffian
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant

vagrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust
放浪者[ほうろうしゃ, hourousha] (n) vagrant
浮浪人[ふろうにん, furounin] (n) (See 浮浪者) vagrant
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
浮浪児[ふろうじ, furouji] (n) juvenile vagrant; waif
浮浪者[ふろうしゃ, furousha] (n) vagrant; (P)
非人[ひにん, hinin] (n) (vulg) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (often ex-convicts or vagrants)
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P)

vagrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child ; waif FR:
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child FR: jeune clochard [m]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
คนจรจัด[n. exp.] (khon jønjat) EN: vagrant ; vagabond FR: vagabond [m] ; chemineau [m] (vx)
ผีเสื้อพเนจร[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Vagrant FR:
ระหกระเหิน[adj.] (rahokrahoēn) EN: in exile ; away from home ; unsettled ; vagrant FR:
เร่ร่อน[adj.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray FR: sans-abri

vagrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vagabundenleben {n}vagrant life
Wanderleben {n}vagrant life
unstet {adv}vagrantly
vagabundierend; unstet; wandernd {adj}vagrant
wandernd {adv}vagrantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagrant
Back to top