ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veal*, -veal-

veal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veal (n.) เนื้อลูกวัว See also: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร Syn. beef
English-Thai: HOPE Dictionary
veal(วีล) n. เนื้อลูกวัว,ลูกวัวเลี้ยงไว้สำหรับกินเนื้อ (อายุไม่น้อยกว่า3เดือน) . vt. ฆ่าลูกวัว
English-Thai: Nontri Dictionary
veal(n) เนื้อวัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาย (v.) reveal See also: disclose, tell, inform, uncover Syn. เปิดเผย, แสดงออก
ปูด (v.) reveal a secret See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans Syn. เผย, เปิดเผย
ลายออก (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด
อธิบาย (v.) reveal See also: expose, explain Syn. บอก
ออกลาย (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด, ลายออก
เปลือยใจ (v.) reveal See also: expose, uncover
เปิดหัวใจ (v.) reveal one´s feelings See also: open one´s heart, show one´s true feelings Syn. เปิดใจ
เปิดหัวใจ (v.) reveal one´s feelings See also: open one´s heart, show one´s true feelings Syn. เปิดใจ
เปิดอก (v.) reveal See also: talk frankly, be open-hearted Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, ตรงไปตรงมา Ops. ปิดปัง, ปกปิด
เปิดโปง (v.) reveal a secret See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม Ops. ปกปิด
เปิดโปง (v.) reveal See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask Syn. เปิดเผย, แฉ Ops. ปกปิด
เปิดใจ (v.) reveal one´s feelings See also: open one´s heart, show one´s true feelings
เปิดใจ (v.) reveal one´s feelings See also: open one´s heart, show one´s true feelings
เผย (v.) reveal a secret See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans Syn. เปิดเผย
เผยความลับ (v.) reveal a secret Ops. รักษาความลับ
เผยโฉม (v.) reveal a secret See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ Ops. ปกปิด
แฉ (v.) reveal See also: disclose, show Syn. เปิดโปง, ตีแผ่, เปิดเผย Ops. ปกปิด
แฉโพย (v.) reveal a secret See also: uncover an account Syn. แฉ, เปิดโปง, เปิดเผย
แดง (v.) be revealed See also: be disclosed, be exposed, be uncovered, be unmask, come to light Syn. เปิดเผย, เผย Ops. ปิดบัง
แพร่งพราย (v.) reveal See also: divulge, leak, disclose Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว Ops. ปิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ
In that case, I'll have the lobster bisque and the veal with the black truffles.ถ้าอย่างงั้น ฉันขอซุปกุ้งมังกร กับเนื้อลูกวัวใส่เห็ดทรัฟเฟิล
Well, i guess i'll just have to take my veal scaloppini and go home.ดีแล้ว แม่แค่เอาอาหารมาให้แล้วก็จะกลับบ้านแล้ว
Lalo! We have some veal stomach soaking, yes?ลาโล เรามีท้องลูกวัวแช่ใช่ไหม?
Yes! The veal stomach, I get that.ได้เลย ท้องลูกวัว ฉันไปเอามาให้
Tonight we have filet mignon, veal parmesan, baked Alaska, chicken cacciatore, and mac and cheese.เสต็กเนื้อลูกวัว ไก่อบอลาสก้า ขนมปังกับเนย
I'm a sucker for a good veal parm.ผมคือคนที่ถูกหลอกง่าย ๆ ด้วยเนื้อลูกวัวดีๆ
I had no idea what veal en surprise was. None.ฉันไม่รู้น่ะ ว่าดี ออง เซอ พรีส มันคืออะไร
Cooked it in class. It's a veal chop with mushrooms in a bag.เคยทำในคลาสมันคือเนื้อลูกวัวสับ กับเห็ดอยู่ในถุง
He eats veal on a regular basis?เขากินเนื้อสัตว์ปรกติใช่ไหม?
My lightly sautéed veal cutlet.ร้านเนื้อลูกวัวของฉัน sauted เบา
Last night, at the restaurant I ate in, there was cream in the soup, the veal and the apple pie.เมื่อคืนที่ร้านอาหารที่ผมกินใน มีครีมในน้ำซุป เนื้อลูกวัวและพายแอปเปิ้ล.

veal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 暴露] expose; reveal; lay bare
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
表露[biǎo lù, ㄅㄧㄠˇ ㄌㄨˋ, 表露] show; reveal
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
眼色素层黑色素瘤[yǎn sè sù céng hēi sè sù liú, ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄘㄥˊ ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 眼色素层黑色素瘤 / 眼色素層黑色素瘤] uveal melanoma
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
小牛肉[xiǎo niú ròu, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 小牛肉] veal

veal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults
口外[こうがい, kougai] (n,vs,adj-no) disclosure; reveal (i.e. a secret)
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses)
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P)
明かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P)
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P)
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
露にする;露わにする[あらわにする, arawanisuru] (exp,vs-i) to lay bare; to expose; to reveal
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference

veal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนื้อลูกวัว[n. exp.] (neūa lūk wū) EN: veal FR: viande de veau [m] ; veau [m]
เนื้อวัว[n. exp.] (neūa wūa) EN: beef ; veal FR: boeuf [m] ; viande de boeuf [f] ; veau [m]
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ฆ่าปิดปาก[v.] (khāpitpāk) EN: kill so as not to have information revealed FR:
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
หมดพุง[adj.] (motphung) EN: completely exposed ; all revealed FR:
หมดไส้หมดพุง[adj.] (motsaimotph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยโฉม[v. exp.] (phoēi chōm) EN: reveal a secret FR:
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret
แพร่งพราย[v.] (phraengphrā) EN: reveal ; leak FR: laisser filtrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
เปลือยใจ[v. exp.] (pleūay jai) EN: reveal FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดหัวใจ[v. exp.] (poēt hūajai) EN: reveal one' s feelings FR: dévoiler ses sentiments
เปิดใจ[v. exp.] (poēt jai) EN: reveal one's feelings ; open one's heart ; open one's mind FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son cœur ; se confier
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดเผย[adj.] (poētphoēi) EN: revealed FR: dévoilé
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
ปูด[v.] (pūt) EN: leak ; reveal FR:
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; démontrer ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire preuve de ; faire montre de ; témoigner ;
แสดงน้ำใจ[v. exp.] (sadaēng nām) EN: show one's spirit ; reveal one's sincerity to help each other FR: montrer sa sincérité
สิ้นไส้สิ้นพุง[adj.] (sinsaisinph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ทำให้ปรากฏ[v. exp.] (thamhai prā) EN: reveal FR: occasionner
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:
ยาผีบอก[n. exp.] (yā phī bøk) EN: spirit-revealed remedy FR:

veal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalbsbraten {m} [cook.]roast veal
Offenbarungsreligion {f}revealed religion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veal
Back to top