ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vessel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vessel*, -vessel-

vessel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vessel (n.) เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ Syn. boat, craft, ship
vessel (n.) ภาชนะใส่ของเหลว Syn. vase, bowl, cup, container
vessel (n.) หลอดเลือด Syn. vein
English-Thai: HOPE Dictionary
vessel(เวส'เซิล) n. เรือ (โดยเฉพาะสำหรับใส่ของเหลว) ท่อ,หลอด,ท่อในxylemของพืช,บุคคล (ผู้มีลักษณะเฉพาะทางจิตหรือคุณสมบัติบางประการ), See also: vesseled adj. vesselled adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
vessel(n) เรือ,หลอด,ท่อ,ภาชนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vesselเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vesselเวสเซล, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทง (n.) banana leave vessel See also: small container made from banana leaves
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
หลอดเลือด (n.) blood vessel See also: artery, vein, capillary Syn. เส้นเลือด
เส้นเลือด (n.) blood vessel Syn. เส้นโลหิต
เส้นโลหิต (n.) blood vessel See also: artery, vein, capillary Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right, then, let's get this vessel shipshape.โอเคแล้ว ให้เรือนี้เรียบร้อย
1, 100 men went into the water. Vessel went down in 12 minutes.ทหาร 1,100 นายจมลงทะเล เรือทั้งสําจมใน 12 นาที
Both struck the Soviet vessel amidship.ทั้งสองหลงกำปั่นเรือโซเวียต
I need to commandeer your vessel to Sector 12.ฉันต้องการเกณฑ์คนของคุณ ในนี้ไปที่เขต 12
See if anybody is listening. This is the US Aerospace command vessel Lewis Ciark hailing Event Horizon.นี่ยานเสวิสแอนด์คลาร์ค เรียก อีเวนฮอร์ไรซั่น ได้ยินไหม
You are only a vessel from God.เธอเป็นเพียงพาหะจากพระเจ้า
But what hope can a single vessel have against their entire defense system? None.แต่หวังได้ไงว่ายานลำเดียว จะสู้กับระบบป้องกันของพวกมัน?
To build a vessel that would carry the building blocks of a new civilization into space.โดยการสร้างเรือที่สามารถขนทุกอย่าง ที่จะเอาเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมใหม่ ขึ้นไปอยู่ในอวกาศ
If this goes well tomorrow, my associates from the pentagon are gonna want to put leviathan on every vessel in the fleet.ถ้าอันนี้เป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้ คนของฉันที่ Pentagon ก็อยากจะใส่ Leviathan บนยานทุกลำของกองทัพแน่
When this body was activated by the crystal, it became... an oracle of kryptonian knowledge, a vessel for me to inhabit if ever you should need me.เมื่อร่างนี้โดนกระตุ้นด้วยหินคริสตัล, จะกลายเป็น... ร่างสถิตย์แห่งความรู้ชาวคริปตัน, พาหนะแห่งสำนึกข้า
And the chalice resembles a cup or vessel or, more importantly..และ มันจะดูคล้ายกับถ้วย คนโทน้ำที่สำคัญกว่านั้น
Sent all my flight plans, illustrations of the vessel never heard anything back saying I couldn't launch.ถึงแผนการบินของผม พร้อมภาพประกอบเป็นรูปภายในยาน... ...แต่ก็ไม่เคยได้ยินอะไรแม้แต่คำสั่งห้าม

vessel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 琏 / 璉] vessel used for grain offerings
[dòu, ㄉㄡˋ, 豆] bean; sacrificial vessel
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, 血脉 / 血脈] blood vessels
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
[dēng, ㄉㄥ, 豋] ceremonial vessel
安全壳[ān quán ké, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄜˊ, 安全壳 / 安全殼] containment vessel
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
[qiū, ㄑㄧㄡ, 坵] earthenware, earthenware vessel
[yǎn, ㄧㄢˇ, 甗] earthenware vessel
渔轮[yú lún, ㄩˊ ㄌㄨㄣˊ, 渔轮 / 漁輪] fishing vessel
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel
[shǐ, ㄕˇ, 驶 / 駛] hasten; proceed to; sail a vessel
加拿大皇家护[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加拿大皇家护 / 加拿大皇家護] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels
兵船[bīng chuán, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, 兵船] man-of-war; naval vessel; warship
舰艇[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, 舰艇 / 艦艇] naval vessels
压力容器[yā lì róng qì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, 压力容器 / 壓力容器] pressure vessel
容器[róng qì, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, 容器] receptacle; vessel
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, 祭器] ritual dishes; sacrificial vessels
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, 礼器 / 禮器] ritual dishes; sacrificial vessels
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 嶡] sacrificial vessel
[èr, ㄦˋ, 衈] the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels
船只[chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ, 船只] ships; vessels
导管[dǎo guǎn, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, 导管 / 導管] vascular (made up of vessels)
脉管[mài guǎn, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢˇ, 脉管 / 脈管] vascular (made up of vessels)
器物[qì wù, ㄑㄧˋ ˋ, 器物] vessels; dishes
军舰[jūn jiàn, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄢˋ, 军舰 / 軍艦] warship; military naval vessel

vessel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケッチ[, kecchi] (n) ketch (two-masted vessel with a small mizzen)
デュワー瓶[デュワーびん, deyuwa-bin] (n) Dewar vessel
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
出港船[しゅっこうせん, shukkousen] (n) outgoing vessel
圧力容器[あつりょくようき, atsuryokuyouki] (n) pressure vessel
圧力釜[あつりょくがま, atsuryokugama] (n) pressure vessel
憑坐;寄坐;尸童;憑子[よりまし, yorimashi] (n) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV
機雷艦艇[きらいかんてい, kiraikantei] (n) mine warfare vessel
物憑き[ものつき, monotsuki] (n) (1) being possessed (by a spirit); possessed person; (2) (See 憑坐・よりまし) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands
空焚き;空だき[からだき, karadaki] (n,vs) heating a vessel without water in it; heating an empty pan, kettle, boiler, bathtub, etc.
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
コップ[, koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
原子炉格納容器[げんしろかくのうようき, genshirokakunouyouki] (n) containment vessel; reactor container (nuclear reactor)
口縁[こうえん, kouen] (n) (1) rim of bowl or vessel; (2) peristome
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P)
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders
毛細血管[もうさいけっかん, mousaikekkan] (n,adj-no) capillary vessel; capillary
気脈[きみゃく, kimyaku] (n) blood vessel; conspiracy; collusion
注ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P)
脈管[みゃっかん, myakkan] (n) vascular system; blood vessel; duct
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P)
艦船[かんせん, kansen] (n) (ocean) vessels; warship; (P)
艦艇[かんてい, kantei] (n) military vessel; war fleet; (P)
血管[けっかん, kekkan] (n,adj-no) blood vessel; (P)
血脈[けつみゃく;けちみゃく, ketsumyaku ; kechimyaku] (n) (1) blood vessel; (2) blood relationship

vessel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; earthen pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระทง[n.] (krathong) EN: vessel made of banana leaves ; floating basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กระทงใบตอง[n. exp.] (krathong ba) EN: conical vessel made of banana leaves ; floating conical basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
หลอดเลือด[n.] (løtleūat) EN: vein ; blood vessel ; vas FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
ภาชนะ[n.] (phāchana = ) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle FR: récipient [m] ; couverts [mpl]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
เภตรา[n.] (phētrā) EN: ship ; vessel ; boat FR:
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
เรือใบ[n.] (reūabai) EN: sailboat ; schooner ; yacht ; sailing boat ; sailing vessel ; sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: cargo ship ; cargo ; freighter ; cargo vessel FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[n. exp.] (reūa banthu) EN: container vessel FR:
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsam) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner ; oceangoing vessel ; oceangoing ship FR: paquebot [m]
เรือเดินทะเล[n.] (reūadoēntha) EN: oceangoing vessel ; oceangoing ship ; seagoing ship FR: navire au long cours [m] ; paquebot [m]
เรือค้าขาย[n. exp.] (reūa khākhā) EN: merchant ship ; merchant vessel FR: navire marchand [m] ; vaisseau marchand [m]
เรือประมง[n. exp.] (reūa pramon) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat ; trawler FR: bateau de pêche [m]
เรือรบ[n. exp.] (reūarop) EN: warship ; war vessel ; naval vessel ; man-of-war FR: navire de guerre [m] ; bateau de guerre [m]
เรือวางลอบ[n. exp.] (reūa wāng l) EN: pot vessel FR:
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel ; vein ; artery FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f] ; artère [f]
เส้นโลหิต[n. exp.] (sen lōhit) EN: blood vessel FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
แต่งสำเภา[v. exp.] (taeng samph) EN: fit out a merchant vessel FR:
ปัตคาต [n.] (pattakhāt) EN: blood vessels in the thigh FR:

vessel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsschiff {n}cargo vessel
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel
Tankschiff {n}crude oil vessel
Trinkgefäß {n}drinking vessel
Ausdehnungsgefäß {n}expansion tank; expansion vessel
Hochdruckbehälter {m}high-pressure vessel
Hohlgefäß {n}hollow vessel
Lotsenboot {n}pilot boat; pilot vessel
Kauffahrer {m}merchant vessel
Miniaturgefäß {n}miniature vessel
Prüfgefäß {n}test vessel
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels)
Gefäßwandung {f}vessel wall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vessel
Back to top