ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitalize*, -vitalize-

vitalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitalize (vt.) ทำให้มีชีวิต See also: ให้พลัง Syn. invigorate Ops. let down, deaden, kill
vitalizer (n.) สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
English-Thai: HOPE Dictionary
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vitalize; vitalise๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
But first we remove the damaged portions of the brain... and permit the implanted tissues... which have been chemically revitalized... to produce brain protein... at an accelerated and supernormal rate.แต่ก่อนอื่นเราลบส่วน ความเสียหายของสมอง และอนุญาตให้เนื้อเยื่อที่ฝัง ซึ่งได้รับการฟื้นฟูทางเคมี
And revitalized. Your call is important to us...และช่วยฟื้นฟู สายของคุณสำคัญต่อเรามาก...
Second, we will revamp, revitalize, re-launch at the International Game and Toy Manufacturers Expo in six weeks' time.ประการที่สองเราจะปรับปรุง, สดชื่น, เปิดตัวอีกครั้ง ที่เกมระหว่างประเทศและผู้ผลิตของเล่น Expo ในช่วงเวลาหกสัปดาห์
Neal, this is hardly the time to revitalize chivalry.นีล นี่ไม่ใช่เวลาเป็นสุภาพบุรุษนะ
We're participating in a grant program set up to revitalize the city.เราเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมที่ยอมเข้าร่วม จัดตั้งในเมืองใหม่
These plans represent a revitalized vision of the waterfront property.แผนผังนี้ แสดงโครงการใหม่ ของที่ดินเขตริมน้ำ
I'm afraid our plan to revitalize Montauk has, uh, run into a bit of a snag.ผมเกรงว่าแผนเกี่ยวกับ Montauk ของเรา จะ เอ่อ.. มีปัญหานิดหน่อย
To help revitalize starling city.เพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตใหม่ กับสตาร์ลิ่ง ซิตี้
[female #1] Then, some Goat Milk Moisture Toner to revitalize that tired-looking skin.c.bg_transparentจากนั้น โทนเนอร์นมแพะ/c.bg_transparent c.bg_transparentเพื่อฟื้นฟูผิวที่ดูอ่อนล้า/c.bg_transparent

vitalize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitalize
Back to top