ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbose*, -verbose-

verbose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbose (adj.) ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป See also: ซึ่งใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, ซึ่งใช้คำมากเกินไป Syn. wordy, prolix, talkative Ops. laconic
verbosely (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, oratorically, talkatively
verboseness (n.) การใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. loquacity, grarrulity
English-Thai: HOPE Dictionary
verbose(เวอโบส') adj. ใช้คำมากเกินไป,ใช้ถ้อยคำมากเกินไป,ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,มีคำมาก, See also: verbosity,verboseness n., Syn. prolix,wordy
English-Thai: Nontri Dictionary
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ

verbose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, 哩哩罗罗 / 哩哩羅羅] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, 聊斋志异 / 聊齋志異] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄
贫腔[pín qiāng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧㄤ, 贫腔 / 貧腔] verbose; garrulous
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, 畅谈 / 暢談] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content
[zhān, ㄓㄢ, 詹] surname Zhan; excellent; verbose

verbose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] (n) {comp} verbose output
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na,n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy
諄い[くどい, kudoi] (adj-i) (1) (uk) verbose; importunate; wordy; repetitious; long-winded; (2) heavy (taste); gaudy; loud; greasy; (P)
諄諄しい;諄々しい[くどくどしい, kudokudoshii] (adj-i) (uk) wordy; verbose; prolix
Japanese-English: COMDICT Dictionary
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output

verbose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)

verbose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wortreich {adj} | wortreicher | am wortreichstenverbose | more verbose | most verbose
Geschwafel {n}verbosity; verboseness
wortreich {adv}verbosely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbose
Back to top