ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variegated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variegated*, -variegated-

variegated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variegated (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, chequered, multcolored, rainbow-colored
variegated (adj.) หลากหลาย See also: หลายประเภท, แตกต่างกัน Syn. diverse, varied
English-Thai: HOPE Dictionary
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured
English-Thai: Nontri Dictionary
variegated(adj) แตกต่างกัน,หลายหลาก,หลายสี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Variegated plantsไม้ด่าง [TU Subject Heading]

variegated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
[bān, ㄅㄢ, 斒] variegated; striped; marbled
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, 光怪陆离 / 光怪陸離] monstrous and multicolored; grotesque and variegated
[huī, ㄏㄨㄟ, 翚 / 翬] pheasant; golden pheasant; variegated; to fly
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
斑驳陆离[bān bó lù lí, ㄅㄢ ㄅㄛˊ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, 斑驳陆离 / 斑駮陸離] variegated
[lán, ㄌㄢˊ, 斓 / 斕] variegated; parti-colored
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)

variegated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァリアタス[, variatasu] (n) variegated platy (Xiphophorus variatus) (lat
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata)
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish)
五色[ごしき;ごしょく, goshiki ; goshoku] (n) variegated colors; variegated colours; five colors; five colours
千寿蘭[せんじゅらん, senjuran] (n) variegated Spanish violet; Yucca Aloifolia
咲き分け[さきわけ, sakiwake] (n) variegated flowering
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
斑条[はんじょう, hanjou] (n) variegated streaks
多彩[たさい, tasai] (adj-na,n,adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P)
斑入り[ふいり, fuiri] (n,adj-no) variegated; spotted

variegated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงเสือจิ๋วฉลุดำ[n. exp.] (dūang seūa ) EN: Variegated Tiger FR:
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
กุหลาบไพรด่าง[n. exp.] (kulāp phrai) EN: variegated mock orange ; Pittosporum tobira FR: Pittosporum tobira
หลากสี[adj.] (lāk sī) EN: variegated ; multocoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore
แมลงปอบ้านปีกลายเลือน[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Variegated Plain Skimmer FR:
นานาพรรณ[adj.] (nānā phan) EN: variegated ; motley FR:
ผีเสื้อตาลหนามลายเลอะ[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Variegated Rajah FR:
พร้อย[adj.] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled ; variegated FR:
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored FR: bigarré
ซุ้มกระต่ายด่าง [n. exp.] (sumkratāi d) EN: Variegated mondo grass FR:

variegated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntkopfalcippe {f} [ornith.]Variegated Fulvetta
Buntflügelhäherling {m} [ornith.]Variegated Laughing Thrush
Rotbrusttinamu {m} [ornith.]Variegated Tinamou
Fleckenflughuhn {n} [ornith.]Variegated Sandgrouse
Fleckentyrann {m} [ornith.]Variegated Flycatcher
Ohrstreif-Borstentyrann {m} [ornith.]Variegated Bristle Tyrant
Weißbauch-Staffelschwanz {m} [ornith.]Variegated Wren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variegated
Back to top