ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voyage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voyage*, -voyage-

voyage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voyage (n.) การเดินทาง See also: การเดินทางไกล Syn. journey
voyage (n.) การเดินทางไปในอวกาศ
voyage (vi.) เดินทางโดยทางเรือ
voyage (vi.) เดินทางโดยทางเรือ
voyage (n.) เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyager (n.) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: นักเดินทางรอบโลก Syn. tourist
voyager (n.) ผู้เที่ยวชม See also: ผู้เยี่ยมชม Syn. tourist, wanderer
voyageur (n.) ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) ,การเดินทางไกล,การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย,การทัศนาจร,เรื่องราวการเดินทาง,วิถีชีวิต. vi. เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม
Shortly after the death of my father... my mother decided that it would be the best to send me to Cadiz... as though a voyage at sea would purify me.แม่ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือส่งผมไปคาดิซ หลังจากพ่อตายได้ไม่นาน ราวกับจะให้ทะเลทำให้ผมบริสุทธิ์
This maiden voyage of Titanic must make headlines.เที่ยวแรกของไททานิค ต้องพาดหัวข่าว
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก
It's a voyage too long perfume too strongการเดินทางที่ยาวไป น้ำหอมที่หอมเกิน
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล
Once the voyage comes to an end,เมื่อบทเพลงใกล้จะจบ..
We can take her out for a maiden voyage Saturday.พามันแล่นกินลมครั้งแรกวันเสาร์
Out, on your way. Bon voyage and fuck off.ออกไป มาทางไหนไปทางนั้นเลย ไปไกลๆเลยไป๊
And I always felt like I was robbed of that headlong voyage through the uterine canal.รู้สึกเหมือนโดนแย่ง ประสบการณ์ในท้องแม่
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้

voyage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航海[háng hǎi, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, 航海] sailing; navigation; voyage by sea
班期[bān qī, ㄅㄢ ㄑㄧ, 班期] schedule (for flight, voyage etc)
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ, 征程] journey; expedition; voyage
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, 处女航 / 處女航] maiden voyage
梦游[mèng yóu, ㄇㄥˋ ㄧㄡˊ, 梦游 / 夢遊] sleep walking; fig. dream voyage

voyage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
ボンボワイヤージュ[, bonbowaiya-ju] (int) (See よい旅を) bon voyage (fre
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage
処女航海[しょじょこうかい, shojokoukai] (n) maiden voyage
初航海[はつこうかい, hatsukoukai] (n) maiden voyage
帰航[きこう, kikou] (n,vs,adj-no) homeward voyage or flight
往航[おうこう, oukou] (n) outward voyage
波濤万里[はとうばんり, hatoubanri] (n) faraway lands; voyage to faraway lands
航する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) (arch) to voyage
船路[ふなじ, funaji] (n) sea route; voyage
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P)
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip!
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!"
航海[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) sail; voyage; (P)
道中ご無事に[どうちゅうごぶじに, douchuugobujini] (exp) (See よい旅を) bon voyage; have a nice trip
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place

voyage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
โชคดี ; โชคดี(นะ)[v. exp.] (chōk dī ; c) EN: Good luck! ; Good fortune ; Bon voyage! FR: Bonne chance ! ; Bon voyage ! ; À votre santé !
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[v. exp.] (doēnthāng k) EN: be back to FR: effectuer le voyage retour
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng k) EN: return journey FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng ø) EN: outward journey FR: voyage aller [m] ; aller [m]
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng p) EN: round-trip FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
เดินทางปลอดภัย[v. exp.] (doēnthāng p) EN: have a safe trip FR: Bon voyage !
การเดินทาง[n.] (kān doēnthā) EN: journey ; trip ; travel ; expedition FR: voyage [m] ; périple [m]
การเดินทางจาก...[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: voyage au départ de ... [m] ; voyage à partir de … [m]
การเดินทางสู่...[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: voyage à destination de … [m] ; voyage en … [m]
การเดินทางท่องเที่ยว[n. exp.] (kān doēnthā) EN: travel ; tour ; cruise FR: voyage [m]
การไปเที่ยว[n. exp.] (kān pai thī) EN: excursion FR: excursion [f] ; voyage [m]
การไปเที่ยวลาว[n. exp.] (kān pai thī) EN: FR: voyage au Laos [m]
การท่องเที่ยว[n.] (kān thǿngth) EN: tourism ; touring ; travel FR: tourisme [m] ; voyage [m]
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khā chai jā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl]
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage ; the way back FR: retour [m] ; voyage de retour [m]
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ[v. exp.] (khø hai doē) EN: have a nice trip ; have a good trip ; have a safe trip FR: Bon voyage !
ขอให้เดินทางปลอดภัย[v. exp.] (khø hai doē) EN: have a good trip ; have a save trip FR: Faites un bon voyage !
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[xp] (khø hai san) EN: have a good journey FR: bon voyage !
ขอให้สนุกกับการไปเที่ยว[xp] (khø hai san) EN: have a nice trip ; have a good trip FR: bon voyage !
คนบ้าเที่ยว[n. exp.] (khon bā thī) EN: FR: fou de voyage [m]
คู่มือการเดินทาง[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: travel guide FR: guide de voyage [m]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระเป๋าสัมภาระ[n. exp.] (krapao samp) EN: luggage FR: sac de voyage [m]
กระเป๋าเสื้อผ้า[n. exp.] (krapao seūa) EN: traveling bag FR: sac de voyage [m]
กรมธรรม์ขนส่งเที่ยวเดียว[n. exp.] (krommathan ) EN: voyage policy ; voyage insurance FR:
กรุ๊ปทัวร์[n. exp.] (krup thūa) EN: FR: voyage organisé [m]
กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น[n. exp.] (krup thūa Y) EN: FR: voyage organisé au Japon [m]
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ไปดีมาดี[xp] (pai dī mā d) EN: FR: bon voyage !
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūa) EN: fellow traveler ; companion FR: compagnon de voyage [m]
ผู้รักการท่องเที่ยว[n. exp.] (phū rak kān) EN: FR: amoureux du voyage [m]
รวมทัวร์[n. exp.] (ruam thūa) EN: FR: voyage organisé [m]
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager

voyage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfernfahrt {f}maiden voyage
Jungfernreise {f}maiden voyage
Schiffsreise {f}sea voyage
Seereise {f}voyage; ship voyage
Rückreise {f} | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voyage
Back to top