ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vital*, -vital-

vital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vital (adj.) เกี่ยวกับชีวิต
vital (adj.) จำเป็นสำหรับชีวิต Syn. life-sustaining
vital (adj.) สำคัญมาก Syn. essential, crucial, needed Ops. throwaway, unnecessary
vital (adj.) ที่ทำให้ถึงตายได้ Syn. fatal, lethal
vital (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. lively, animated, invigorating
vital statistics (sl.) การวัดขนาดร่างกาย See also: การวัดรูปร่าง
vital statistics (n.) สถิติประชากร See also: สถิติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิด การตาย การสมรส สุขภาพ
vitalistic (adj.) เกี่ยวกับทฤษฎีพลังงานชีวิต
vitality (n.) กำลังกาย See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด Syn. liveliness, spirit Ops. lethargy, languor, spiritlessness
vitalize (vt.) ทำให้มีชีวิต See also: ให้พลัง Syn. invigorate Ops. let down, deaden, kill
vitalizer (n.) สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
vitalness (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความกระตือรือร้น
vitals (n.) อวัยวะสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitals(ไว'เทิลซ) n.,pl. อวัยวะสำคัญของร่างกาย (เช่นสมอง,หัวใจ,ตับ,ปอดและกระเพาะอาหาร) ส่วนที่สำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitalise; vitalize๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitality๑. สภาพมีชีวิต๒. ความมีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitalize; vitalise๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชีวิต (n.) vitality See also: living, animation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ
Now, I've severed all the vital organs in this one.ผมลองเอาอวัยวะสำคัญๆออกมาหมด
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน
Good! It's vital for a man to have a couple of slugs in him before discussing heartache.ช่วยเรื่องลดความเครียด และลดอาการปวดหัว
Nor tell you why it's so vital that you did come.รวมถึงสาเหตุที่เจ้าต้องมาที่นี่ด้วย
'To recap, it is vital that you stay in your homes.'ย้ำนะครับ มันจำเป็นมากที่คุณ ต้องอยู่ในบ้าน'
Check her vital signs. BP 60ตรวจสัญญาณชีพ ความดันเลือด 60
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด

vital ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
活力[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 活力] energy; vitality; vigor; vital force
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
表证[biǎo zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥˋ, 表证 / 表證] superficial syndrome; illness that has not attacked the vital organs of the human body
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, 紧要 / 緊要] critical; crucial; vital
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively
有活力[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 有活力] energetic; vital
[yào, ㄧㄠˋ, 要] important; vital; to want; to be going to; must
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, 精神] vigor; vitality; drive; spiritual
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, 朝气 / 朝氣] vitality; dynamism
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 生命力] vitality

vital ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
バイタル[, baitaru] (n) vital
バイタルサイン[, baitarusain] (n) vital signs
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) vital point (critical place to make a move in the game of Go)
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning
緊要[きんよう, kinyou] (adj-na,n) momentous; exigent; urgent; important; vital
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P)
ヴァイタリティ[, vaitaritei] (n) vitality
バイタリズム[, baitarizumu] (n) vitalism
バイタリティー(P);バイタリティ[, baitaritei-(P); baitaritei] (n) vitality; (P)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P)
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
気力[きりょく, kiryoku] (n) willpower; energy; vitality; (P)
気力旺盛[きりょくおうせい, kiryokuousei] (n,adj-na) being full of energy (drive, motivation, vitality)
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活力[かつりょく, katsuryoku] (n) vitality; energy; dynamism; (P)
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n,adj-no,adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively
生彩[せいさい, seisai] (n) life; vitality; vividness
生気[せいき, seiki] (n) life; vitality; verve; vigor; vigour; animation; spirit
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) being full of vitality; being vivacious
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na,n,adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P)
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P)
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine)
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine)
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern

vital ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดเสียมิได้[adj.] (khāt sīa mi) EN: vital ; essential ; indispensable FR: indispensable ; essentiel
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial ; major FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial ; majeur
สำคัญยิ่ง[adj.] (samkhan yin) EN: extremely important ; vital ; critical ; crucial ; of great significance FR: vital ; capital ; crucial ; essentiel ; hautement significatif
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti kho) EN: vital statistics FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังวังชา[n.] (kamlangwang) EN: strength ; vitality ; energy FR: force [f]
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaen) EN: strength FR: force [f] ; vitalité [f]
กระเบื้อง[n.] (krabeūang) EN: Mesomorphus vitalisi FR: Mesomorphus vitalisi
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:

vital ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entscheidend; wesentlich; grundlegend {adj} | es ist von entscheidender Bedeutungvital | it is of vital importance
lebenswichtig {adj} | lebenswichtiger | am lebenswichtigsten | lebenswichtige Organevital | more vital | most vital | vital organs
Vitalfunktionen {pl}vital functions
Vitalität {f} | Vitalitäten
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vital
Back to top