ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacant*, -vacant-

vacant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacant (adj.) (สิ่ง) ที่ยังว่าง See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง Syn. empty, unoccupied Ops. inhabited, occupied
vacant (adj.) (ตำแหน่ง) ว่าง See also: ไม่เต็ม Syn. empty
vacant (adj.) ปราศจากความคิด See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย Syn. blank, foolish, unintelligent Ops. intelligent
vacant (adj.) (เวลา) ว่าง Syn. free, idle
vacantly (adv.) อย่างว่าง See also: ยังไม่มีคนใช้
vacantness (n.) ความว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty,unrented,abandoned
English-Thai: Nontri Dictionary
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลอย (adv.) with vacant eyes See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาเหม่อ (adv.) with vacant eyes See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance Syn. เหม่อลอย
ที่ว่างเปล่า (n.) vacant See also: space, unoccupied land, blank land Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า
ที่ร้าง (n.) vacant land See also: deserted place, wasteland
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง
Almost like sleepwalking. Look at the face, it's vacant with a hint of sadness.เนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เน„เธกเนˆเน€เธ„เธขเน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเธ„เธณเธ•เธญเธšเน€เธฅเธข
I heard word about a vacant post.ข้าได้ยินมา เกี่ยวกับที่ที่ว่างเปล่า
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง
No one can fill that vacant chairไม่มีใครมาแทนที่ของเธอได้
The seat's been vacant for a month now.ตำแหน่งว่างอยู่เป็นเดือนแล้ว
We're going to hold his 60th birthday party in the vacant lot in town.พวกเราจะไปหยุดงานฉลองวันเกิด ครบ 60 ปีของเขาตรงที่ว่างในเมือง.
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า
That's a vacant property, overlooked by a trading estate.ที่นั่นเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่า ดูแลโดยบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
I know Takayuki doesn't say how disappointed he is but his vacant stare speaks volumes.ฉันรู้ทากายูกิไม่อยากพูดว่า เขาผิดหวังแค่ไหน.. ..แต่ที่เขาจ้องและพูดเบาๆนั้น
In a vacant lot about 40 yards away, a sniper fired a single shot from a high-powered rifle at Evers' silhouette.ในพื้นที่ว่างห่างไป 40 หลา มือปืนลั่นไกปืนไรเฟิลกำลังแรง ไปที่เงาร่างของเอเวอร์ส

vacant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, 楞子眼] vacant look of a drunk or imbecile
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, 空地] vacant land; open space
空房间[kōng fáng jiān, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, 空房间 / 空房間] vacant room
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly

vacant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
欠員[けついん, ketsuin] (n,adj-no) vacancy; vacant position; (P)
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P)
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room
空席[くうせき, kuuseki] (n,adj-no) vacancy; vacant seat; room; (P)
空然[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not
空白区[くうはくく, kuuhakuku] (n) vacant constituency
虚ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P)
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)

vacant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room ; vacancy ; room available FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted FR: être inattentif
แปลน[adj.] (plaēn) EN: void ; vacant FR: découvert
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche
สูญ[adj.] (sūn) EN: empty ; blank ; void ; vacant FR: blanc
ตาลอย[v.] (tāløi) EN: have a vacant look ; stare vacantly ; have a dreamy look FR:
ตาลอย[adv.] (tāløi) EN: with vacant eyes FR:
ตำแหน่งงานว่าง[n. exp.] (tamnaeng ng) EN: vacancy FR: emploi vacant [m] ; poste vacant [m] ; vacance d'emploi [f]
ตำแหน่งว่าง[n. exp.] (tamnaeng wā) EN: vacancy FR: poste vacant [m] ; vacance d'emploi [f]
ที่ดินว่างเปล่า[n. exp.] (thīdin wāng) EN: unused land ; vacant land FR: terre inexploitée [f]
ว่าง[n.] (wāng) EN: available ; vacant ; empty ; not in use ; free FR: libre ; disponible ; inoccupé ; vacant ; vide
ว่างเปล่า[adj.] (wāngplāo) EN: vacant ; empty ; blank ; bare FR: vide ; libre ; vacant
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation FR:
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ[n. exp.] (sap mai mī ) EN: bona vacante FR:

vacant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacantness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacant
Back to top